Fietsbrug stuw Borgharen?

Gepubliceerd op vr, 23/02/2018 - 09:16

Al jaren zijn ideeën om een fietsbrug aan de stuw in Borgharen te hangen zodat er een doortocht kan komen van Itteren via Borgharen en Bosscherveld naar de binnenstad. (Dan hoeven we niet meer langs de vaak gevaarlijke Borgharenweg!) Via D66 raadslid Harald Barendse kregen we de volgende informatie:

De stand van zaken mbt de fietsbrug bij de stuw Borgharen is  kort samengevat als volgt:

1) met Rijkswaterstaat (eigenaar van  de stuw) is op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over de  technische oplossing, nl het hangen van een constructie aan  de bestaande stuw; over de verdere uitwerking vindt  vervolgoverleg plaats, waarbij ook de Rijksdienst Cultureel  Erfgoed wordt betrokken, omdat de stuw de status van  Rijksmonument heeft,                                 

2) Rijksdienst Cultureel Erfgoed heeft zich inmiddels ook akkoord verklaard met een dergelijke oplossing, maar heeft wel specifieke eisen en wensen in relatie tot de monumentale betekenis en waarde van de stuw; daaarover vindt nader overleg plaats                 

3) op basis van een raming is voor het maken van een dergelijke fietsverbinding een bedrag nodig van 1,8 miljoen. De financiële dekking hiervoor is sinds kort geregeld  (inclusief subsidies).

De planning van het vervolgproces ziet er globaal als volgt uit:
-2e halfjaar 2017, overleg met stakeholders over ontwerpeisen en randvoorwaarden
-begin 2018, aanbesteding (meerdere partijen)
-2e halfjaar 2018, start bouw- oplevering en ingebruikname in de loop van 2019.
In het vervolg daarop kwam nog de vraag of de geplande waterkrachtcentrale ter hoogte van de stuw nog invloed zou hebben op de plannen. Daarop ontving ik volgende reactie:

REACTIE: "De vergunning die nu is verleend voor de waterkrachtcentrale (WKC) is de door het Rijk verleende vergunning op grond van de Waterwet. Deze zal nog moeten vertaald in een nog aan te vragen omgevingsvergunning voor het bouwen van die WKC.
De gemeente is bevoegd gezag voor het verlenen van die omgevingsvergunning. Op dit moment is er dus nog geen zicht  op welke concrete bouwwerken er zullen komen. Wel is duidelijk dat bouw van de WKC het realiseren van een fiets- en voetgangersverbinding op, aan of nabij de stuw Borgharen NIET in de weg staat."

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Harald Barendse
Raadslid D66 Maastricht