Geen schapen meer op de kades

Gepubliceerd op vr, 22/12/2017 - 17:40

in het "Beheerplan waterkeringen 2017-2022, Veilige dijken – nu en op weg naar 2050" lezen we dat het Waterschap Limburg van plan is om geen schapen meer te laten grazen op de dijken. Ze schrijven o.a. op blz. 32:

Groene waterkeringen kennen een hooilandbeheer (maaien en afvoeren); beheer middels schapenbegrazing wordt afgebouwd, behoudens de locaties waar geen ander beheer mogelijk is. Begrazing met grootvee is niet toegestaan, tenzij hier in het ontwerp van de waterkering expliciet rekening mee gehouden is. Waar de grasbekleding na dijkversterking opnieuw moet vormen wordt de eerste jaren gekozen voor alleen maaien en afvoeren. 

Even later geven ze ook antwoord op de vraag waarom:

Begrazing is moeilijk beheersbaar en heeft hierdoor vaak een negatieve invloed op het vegetatiedek en daarmee de erosiebestendigheid als gevolg van overbegrazing, aantrekken van mollen, het neerzetten van afrastering, mest of de vorming van looppaden. 

en

Beweiding (ook zonder intensief toezicht) is niet goedkoper dan hooibeheer op de waterkering. Begrazing met grootvee veroorzaakt vaak schade aan de grasmat en vertrapping van de taluds. 

Het is volgens mij nog niet zo lang geleden dat men juist zei dat begrazing via schapen juist ervoor zorgde dat ze het grasdek het best en stevigst houdt. Nu lezen we dat het negatieve invloed heeft op het vegetatiedek en mollen aantrekt. Door het mechanisch maaien heeft laatst onze leestafel het loodje moeten leggen. Laten we het er maar op houden dat dit voortschreidend inzicht is. Eerlijk gezegd, snap ik het niet zo goed en vind het jammer dat de schapen niet meer de dijken begrazen en nu machines over de dijken gaan razen.