Raadsvergadering ontwikkelvisie Zuidelijk Maasdal

Organisator
gemeente Maastricht
Datum
Locatie
Stadhuis, groene kamer

Op 13 maart a.s. neemt de gemeenteraad in haar laatste vergadering in de huidige samenstelling, een besluit over de Ontwikkelvisie Zuid Maasdal. Onderdeel van deze visie is de aanleg van de zogenaamde Groene Rivier. Alhoewel het nog maar een Visie betreft hebben Buurtnetwerk Borgharen en Dorpsraad Itteren duidelijk te kennen gegeven grote bezwaren te hebben tegen de aanleg van deze Groene Rivier (in de praktijk een grote droge greppel). Wil je weten hoe de raad gaat stemmen, bezoek dan deze vergadering. Op de site van de gemeente is alle informatie over de Visie terug te vinden.

Hieronder nog enige informatie of anders klik hier voor meer info. 

Het proces aangaande hoogwaterveiligheid loopt al langer, op 19 mei 2015 is de Raad middels een Raadsinformatiebrief geïnformeerd over het plan van aanpak inzake de verkenning hoogwaterveiligheid, vervolgens is de Raad middels een Raadsinformatiebrief op 3 juni 2016 geïnformeerd over de verdere aanpak en het bijbehorende startdocument. Het startdocument bevatte de analyse van de vraagstelling op welke manier(en) de problematiek van de hoogwaterveiligheid in Maastricht en omgeving kan worden aangepakt. Op basis hiervan is er vervolgens gewerkt aan de ‘Ontwikkelvisie’ voor het zuidelijk Maasdal. De Ontwikkelvisie is een bouwsteen voor het MIRT-Onderzoek naar mogelijke maatregelen om de hoogwaterveiligheid voor het Zuidelijk Maasdal te verhogen. De visie richt zich vanuit de verschillende gebiedsopgaven, waaronder de hoogwateropgave, primair op de ruimtelijke ontwikkeling voor het zuidelijk Maasdal als geheel. Kernpunten van de visie zijn meer Maascontact, Stad en landschap verbinden, Routes langs de Maas, Bouwen aan een ‘Maas-experience’. Tevens is op basis van de hydraulische en ruimtelijke analyses onderzocht welke van de acht potentiële verruimingsmaatregelen vanuit de visie interessant worden geacht voor nader onderzoek in de verkenning. 

Op basis van de ‘Ontwikkelvisie’ wordt een beslisdocument opgesteld voor het BO MIRT eind 2018. De ‘Ontwikkelvisie Zuidelijk Maasdal’ is tevens een bouwsteen voor de nog op te stellen gemeentelijke omgevingsvisies en omgevingsplannen.