Gemeenteraad stemt over Groene Rivier.

Gepubliceerd op wo, 07/03/2018 - 19:11

Dinsdag a.s. neemt de gemeenteraad een besluit over de Ontwikkelvisie Zuidelijk Maasdal. Onderdeel van de visie is de Groene Rivier die aangemerkt wordt als een kansrijke maatregel om mee te werken aan de doelstelling om Maastricht in 2050 droog te houden, rekening houdend met veel hogere afvoeren dan in 1993 en 1995. 

 

Buurtnetwerk Borgharen en Dorpsraad Itteren hebben te kennen gegeven tegen deze maatregel te zijn. In de Limburger van zaterdag 3 maart hierover nog een uitgebreid artikel. Zie bijlage. Vandaag hebben we alle raadsfracties nog eens per e-mail op de hoogte gebracht van onze bezwaren. Zie onderstaande mail. 

 

Voor veel raadsleden is Borgharen en Itetren een ver van mijn bed show. Nu maar hopen dat men dinsdag toch een wijs besluit neemt.

 

Beste leden van de raadsfracties,

Op dinsdag 13 maart aanstaande wordt in de gemeenteraad gestemd over de Ontwikkelingsvisie Zuidelijk Maasdal.

Onlangs maakten de gemeenten Maastricht en Margraten "De Ontwikkelvisie Zuidelijk Maasdal" bekend. In deze ontwikkelvisie worden 6 kansrijke maatregelen genoemd om de hoogwaterveiligheid in binnenstad (van ENCI tot Sappi) van Maastricht in 2050 te realiseren. De hoogwateropgave is max. 1,80 meter. De zes genoemde maatregelen leveren bij elkaar opgeteld 1,10 meter hiervan op. Voor de ontbrekende 0,70 meter moeten de dijken/kaden op bepaalde trajecten in de binnenstad worden verhoogd.

Een van de genoemde “kansrijke”maatregelen is de aanleg van de in de ontwikkelvisie genoemde "Groene Rivier". Dat houdt in: de aanleg van een met 2 meter verlaagde en 120 meter brede stroomgeul met een lengte van 4 km ten oosten van Borgharen en Itteren en ten westen van het Julianakanaal,vanaf de stuw van Borgharen tot aan Voulwammes.

In de Limburger van zaterdag j.l. is al uitgebreid aandacht besteed aan het standpunt van Borgharen en Itteren. In onderstaande bijlage wordt nogmaals gemotiveerd aangegeven waarom het Buurtnetwerk Borgharen en de Dorpsraad Itteren tegen de aanleg van een Groene Rivier zijn . Hiermee hopen we dat de gemeenteraad op 13 maart a.s. een goed overwogen en wijs besluit neemt ten aanzien de Groene Rivier zoals deze beschreven staat in de Ontwikkelvisie Zuidelijk Maasdal.

Uiteraard zijn wij altijd bereid, alhoewel het kort dag is, om e.e.a. nog eens nader toe te lichten.

 

Wij verzoeken u de Groene rivier te schrappen als kansrijke maatregel uit de Ontwikkelvisie!

 

Met groet en dank voor uw aandacht,

Joop van Sintfiet en Han Hamakers,

Voorzitter en vice-voorziter van respectievelijk BNW Borgharen en Dorpsraad Itteren

 

BIJLAGE

Buurtnetwerk Borgharen en Dorpsraad Itteren tegen aanleg Groene Rivier

Het Buurtnetwerk Borgharen en de Dorpsraad Itteren zijn TEGEN de aanleg van de Groene Rivier en wel om de volgende redenen:

1. Te weinig (minimaal) effect op de hoogwateropgave! De bijdrage van de Groene Rivier is slechts 0,07 meter (gemiddeld over het beoogde stuk binnenstad). De dijk/kademuur hoeft dus ook met slechts "anderhalve baksteen" verhoogd te worden om de Groene Rivier te laten vervallen.

2. Te duur! De maatregel van de Groene Rivier kost 64 miljoen euro. Dat is omgerekend 9 miljoen euro voor één centimeter hoogwaterverlaging en daarmee veruit de duurste maatregel van alle voorgestelde maatregelen. Ons gemeenschapsgeld (belastingcenten) is hiermee slecht besteed.

3. De aanleg van de Groene Rivier heeft een groot en vernietigend effect op het bestaande landschap. Vele kleine landschapselementen zullen verdwijnen en de recreatieve aantrekkelijkheid van het gebied wordt daardoor aangetast.

Volgens het programma 2018-2021 voor het Nationaal Landschap Zuid-Limburg, begint het Nationaal landschap aan de stadsranden. Daarvoor moeten meer mensen uit de Zuid-Limburgse steden plezierig kunnen ontspannen in de eigen stad-landzones, de scharnierpunten tussen stad en landschap. Rond Maastricht zijn dit het zuidelijk Maasdal, het Zouwdal en het Buitengoed Geul & Maas. Dit kunnen we voor het gebied tussen Itteren en Borgharen vergeten als het landschap met zijn kleine landschapselementen wordt verruild voor een grote droge greppel.

4. De aanleg van de Groene Rivier past in het geheel niet in de door de gemeenteraad vastgestelde Recreatievisie Itteren-Borgharen 2014 voor het betreffend gebied. Realisatie van de recreatievisie wordt nu al en de komende jaren ernstig gefrustreerd door het voornemen van de aanleg van een Groene Rivier.

5. De aanleg van de Groene Rivier is niet in lijn met de uitgangspunten van het project Rivierpark Maasvallei. Op 27 november 2017 is een overeenkomst tussen de Nederlandse partners, waaronder de gemeente Maastricht, getekend die het startsein vormt voor een vijfjarige structurele samenwerking met de Vlaamse partners, waarin de drie hoofdthema’s Recreatie en Toerisme, Natuur en Landschap en (Cultureel) Erfgoed worden uitgewerkt in zeven deelprojecten. Deze zijn: veerponten, integratie van MaasVerkenners, ontwikkeling van nieuwe natuurterreinen en afstemming van het beheer, een gezamenlijke aanpak van het zwerfvuil in en rond de rivier, fiets- en wandelroutes en andere recreatievormen. Hoe verhoudt dit zich met de mededeling dat er niet met de Belgen gepraat kan worden?

6. Met de inwoners van Borgharen en Itteren is niet gecommuniceerd over de beoogde ingrepen in hun woomomgeving. Eén algemene informatieavond kan met de beste wil niet als inspraak beschouwd worden. Een maatregel met een dergelijke impact op onze leefomgeving verdient meer en direct en breed overleg met de inwoners van Borgharen en Itteren.