Vooraankondiging onthulling plaquette

Via RTV Maastricht is gisteren een vooraankondiging gekomen van de onthulling van de burgerslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Bij het nieuws, dat u hier kunt zien is ongeveer bij minuut 4.50 “ons” item te zien. Zij schrijven op hun site:

“In de nacht van 2 op 3 juli 1941 stortte in Itteren een Engelse bommenwerper neer van de Royal Air Force. Alle vier de bemanningsleden van deze zogenaamde Whitley kwamen om het leven. Zij worden sinds 2006 herdacht op een plaquette.

Tijdens de oorlog vielen in Itteren ook veel burgerslachtoffers, de meeste tijdens het bombardement op de Maastrichtse spoorbrug, op 18 augustus 1944. Voor deze gevallenen bestond nog geen gedenkteken, maar daar brengt de afdeling heemkunde van Itteren binnenkort verandering in. Op 29 september wordt in het dorp een plaquette onthuld ter nagedachtenis aan de burgerslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Het gedenkteken is vandaag al geïnstalleerd.”

Grote grazers en risico’s?

Via Stichting Ark, die we kennen omdat ze ook veel voor Itteren doen (en gedaan hebben), zagen we dat een artikel uitgebracht is over grote grazers en risico’s. Wij weten onderhand ook wel dat je geen problemen krijgt als je niet te kort bij komt en hen met rust laat. Natuurlijk is het, vooral als ze net kleintjes hebben, altijd opletten. Wil je het rapport lezen klik dan rapport, Wil je een artikel hierover lezen, klik dan op artikel.

Zij schrijven hierover:

De afgelopen tien jaar zijn vijftien ongevallen met publiek en grote grazers in Nederlandse natuurgebieden geregistreerd waarin een confrontatie heeft geleid tot een behandeling in het ziekenhuis of eerste hulp. Vergeleken met het grote aantal bezoekers van begraasde gebieden wordt dat aantal gering genoemd. Dat blijkt uit onderzoek naar de risico’s voor bezoekers van natuurgebieden waar grote grazers aanwezig zijn. De resultaten staan in het rapport ‘Grote grazers, aanvaardbare risico’s’.

Grote grazers zoals runderen, paarden en wisenten spelen al jaren een belangrijke rol in het beheer van Nederlandse natuurgebieden. Hun graasgedrag en de manier waarop de dieren gebruik maken van natuurgebieden dragen bij aan gevarieerde en soortenrijke natuur. Tal van dieren en planten profiteren hiervan. Ze zijn aangepast aan de verschillende grazers en liften mee met de gevolgen van begrazing, bijvoorbeeld door te profiteren van de mest van de grazers.

Veel van deze natuurgebieden zijn toegankelijk voor publiek. Er vinden jaarlijks ontelbare ontmoetingen plaats tussen publiek en grote grazers en een enkele keer gaat dat niet goed. Om inzicht te krijgen hoe vaak de afgelopen tien jaar incidenten hebben plaatsgevonden en hoe dit aantal verder verkleind kan worden, is in opdracht van ARK Natuurontwikkeling onderzoek uitgevoerd door het adviesbureau Van den Herik & Verkaart. Het is een herhaling van eerder onderzoek uit 2006. De rapportage is tot stand gekomen door medewerking van negentien terrein- en kuddebeherende organisaties.

Uit het onderzoek blijkt dat bezoekers over het algemeen de aanwezigheid van grote grazers gewend zijn. Dit geldt ook andersom, grote grazers zijn veelal gewend aan de activiteiten die de bezoekers in de betreffende natuurterreinen ontplooien, zoals fietsen, hardlopen of wandelen. Beheerders houden het gedrag van de kudde ten opzichte van publiek nauwgezet in de gaten evenals de inrichting van het terrein. Door de inrichting worden kudde en bezoek op een natuurlijke wijze uitgenodigd om elkaar te mijden.

Uit analyse van de ongevallen met grote grazers blijkt dat bij circa driekwart van de ongevallen de geadviseerde afstand tussen de bezoeker en de grazers niet is aangehouden. Het is belangrijk dat bezoekers van opengestelde natuurgebieden waar grote grazers leven zich realiseren dat richtlijnen, die onder andere op entreeborden worden aangegeven, aangehouden dienen te worden.

Bril gevonden

Via onze info@itteren.nl kregen we onderstaand mailtje van Daniëlle Peters:

Beste dorpsraad,

Onze zoon heeft vorige week een bril gevonden op straat in het dorp.
Kunnen jullie die op de site van Itteren zetten bij gevonden voorwerpen?

Mvg,
Daniëlle Peters
Op de Bos 30
06-46288388

Bij deze dus gedaan!

Praten over regeltjes Air B&B

De gemeente Maastricht houdt regelmatig “stadsrondes”. De volgende is op 11 september en gaat over het hotelbeleid en over de toeristische woningverhuur. De gemeente schrijft hierover:

De gemeenteraad van Maastricht houdt op 11 september een stadsronde over het raadsvoorstel Evaluatie & Actualisatie van het hotelbeleid. Direct aansluitend vindt een stadsronde plaats over het raadsvoorstel toeristische woningverhuur. U bent van harte uitgenodigd deze twee stadsrondes bij te wonen.

Aanmelden is niet nodig. Het doel van een stadsronde van de gemeenteraad Maastricht is altijd om inwoners van Maastricht en andere belanghebbenden en belangstellenden aan het woord te laten over voorliggende thema’s. Uw mening telt dus! Daarnaast is er gelegenheid om vragen te stellen.

Hotelbeleid

In 2009 en 2015 heeft de gemeente hotelbeleid vastgesteld dat een nadruk legt op vernieuwing. Dit beleid is geëvalueerd. Hieruit is de aanbeveling naar voren gekomen om het huidige beleid met enkele kleine wijzigingen te actualiseren. Bijvoorbeeld door een maximaal aantal bedden op te nemen bij ‘kleinschalige hotels’ en door het realistisch scenario te hanteren voor de marktruimte en deze marktruimte in kaart te brengen. Het voorstel zal in deze ronde worden besproken.

Toeristische woningverhuur

Bijvoorbeeld via de online dienst ‘Airbnb’ worden woningen aan toeristen verhuurd voor kortdurend verblijf. Het college stelt voor om deze verhuur in Maastricht te reguleren via nieuw op te zetten beleid. Zo wordt voorgesteld dat een woning alleen door hoofdbewoners maximaal zestig dagen per jaar verhuurd mag worden voor toeristische doeleinden, en dat dit verhuurd mag worden aan een gezelschap van maximaal zes personen. Verder stelt het college voor dit beleid als pilot van twee jaar vast te stellen, met zowel tussentijds als aan het einde een evaluatie.

 

Programma

Beide stadsrondes starten met een korte presentatie over het voorstel van het college, daarna is er voor de aanwezigen de gelegenheid om over de voorstellen van gedachten te wisselen met de raad.

Details

  • De bijeenkomsten wordt gehouden op 11 september in de Raadzaal.
  • Aanvang programma om 17:00 uur inzake het raadsvoorstel hotelbeleid. Aansluitend vindt de ronde plaats inzake raadsvoorstel toeristische woningverhuur (naar verwachting rond 17:45 uur).
  • De stadsrondes vinden plaats op de locatie Mosae Forum 10.

Omdat het kan gebeuren dat de agenda in de tussentijd wijzigt, vragen wij u de actuele agenda in de gaten te houden. De agenda is via deze link te raadplegen: raadsavond 11 september.

 kunt gebruik maken van de ingang aan de Gubbelstraat. Eenmaal binnen volgt u de bordjes naar de ruimte waar de bijeenkomst plaatsvindt. Tussen 18.30 en 19.00 uur kunt u eventueel een hapje mee-eten. Volg daarvoor de bordjes naar ‘de Maasmolen’.

Vragen?

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de griffie via raadsgriffie@maastricht.nl of telefoonnummer 043-350 4046

Met vriendelijke groet,

Judith Goossens | Griffier

Mosae Forum 10, 6211 DW Maastricht | Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht | www.gemeentemaastricht.nl

Voorlopig geen oplossing rammelende platen brug Itteren

We zijn al bijna een jaar het probleem van de rammelende platen op de brug van Itteren aan het aankaarten bij Rijkswaterstaat. Tot nu toe zonder enig resultaat. Hadden in eerste instantie alleen de bewoners aan de oostkant van Itteren die het dichtst bij de brug wonen geluidsoverlast, inmiddels kunnen je de rammelende platen in het hele dorp horen. Maar niet alleen inwoners van Itteren ervaren overlast. Inmiddels bereiken ons ook klachten van inwoners van Bunde. De overlast wordt dus steeds erger en er is vooralsnog geen oplossing in zicht. 11 september was een informatieavond gepland over de brug maar deze avond is helaas afgeblazen omdat er in feite niks nieuws te vertellen valt. Rijkswaterstaat wil eind dit jaar alsnog een informatieavond beleggen omdat men denkt dan met concrete info te kunnen komen.

Op een klacht van een inwoner van Bunde reageert Rijkswaterstaat als volgt:

“Wij begrijpen uw frustratie en beseffen dat het antwoord zeer onbevredigend is. In het voorjaar van 2018 zijn wij begonnen met de voorbereidingen voor het herstellen van de ontlastconstructie. Allereerst hebben we onderzoek moeten doen naar de toestand van het brugdek. Nu zijn we volop bezig, met onze huidige onderhoudsaannemer, te komen tot een ontwerp. Vervolgens zullen we de uitvoering goed afstemmen met de omliggende bedrijven, omwonenden en andere weggebruikers. Zodra we weten hoe het ontwerp eruit ziet, hebben we ook meer zicht op de uitvoeringsperiode en de duur van de afsluiting. Zoals eerder gezegd schatten we in dat ontwerp, inkoop en aanbrengen van de ontlastconstructie medio 2019 klaar is. We doen er alles aan om de doorlooptijd te verkorten en mogelijk eerder klaar te zijn. Tot die tijd houden we de brug nauwlettend in gaten om de veiligheid te garanderen. Wekelijks wordt geschouwd (verkeerssituatie algemeen), eens per drie maanden wordt de ontlastconstructie geïnspecteerd en een keer per jaar wordt de onderzijde van de brug geïnspecteerd.”

Hier wordt je dus echt niet vrolijk van. Met medio 2019 lezen wij bouwvak 2019. Aanbrengen nieuwe constructie moet namelijk gebeuren als er vrijwel geen verkeer richting Sibelco is. Dat is dus nog bijna een jaar overlast!. De tijdelijke verkeersveilige fietsbrug staat gepland voor het eerste kwartaal van 2019. Binnenkort start de aanbesteding van het werk zodat de aanleg waarschijnlijk wel binnen de geplande termijn kan plaatsvinden.

Fundering nieuwe brug

Op de foto de fundering van een nieuwe brug in Itteren. Helaas niet de brug over het Julianakanaal maar de nieuwe brug over de Geul. Door de aanleg van deze nieuwe brug wordt een langgekoesterde wens van de Dorpsraad mogelijk, namelijk een fiets/wandelverbinding tussen Itteren (’t Brook) en Hoeve Hartelstein.

Consortium Grensmaas is bezig met de afwerking van de locatie Noord. In oktober zal de passeerstrook in het Julianakanaal klaar zijn en dan kan ook worden gestart met de aanleg van het fietspad tussen brug Itteren en brug Bunde. Vanaf ’t Brook kan dan via Hartelstein en Voulwames naar Geulle aan de Maas en verder gefietst worden. Na de brug van Elsoo zijn schitterende vrijliggende tweezijdige fietspaden aangelegd op de kanaaldijk (westzijde) richting Meers/Berg aan de Maas.

Nog geen bouwdatum Water Kracht Centrale Borgharen.

Ludo Spronck, onze sportvisser uit Borgharen, houdt ons op de hoogte van de stand van zaken over de Water Kracht Centrale (WKC) in Borgharen. In Dagblad de Limburger stond dat de Raad van Staten een Waterwetvergunning voor de WKC per 6 december 2017 heeft bestendigd. Maar, geeft Ludo aan, er moet toch ook een Natuur Beschermings Wet (NBW) goedgekeurd worden om deze centrale te bouwen. Hebben ze dan stiekem alles bij elkaar gepakt? Via de Provincie, afdeling vergunningen, Ing. Mark Maessen hoorde Ludo dat: “er momenteel gewerkt wordt aan een herziende Passende Beoordeling.” Er is momenteel nog geen zicht op een bouwdatum en de visjes kunnen zonder angst doorzwemmen.

Wilt u “Dijkwacht” worden?

Op 28 augustus is er een klankbordgroep geweest waar ook Waterschap Limburg aanwezig was. Zij gaven aan dat ze nieuwe dijkwachten kunnen gebruiken. Daarbij gaven ze ons bijgaande folder  Folder dijkwachten en vertelden zij het volgende:

“Als het hoogwater wordt gaan de dijkwachten de dijk inspecteren. Dit op afroep van hun dijkvak- coördinator. Eerst start de inspectie met een nul-inspectie dan staat er nog geen water tegen de dijk. Dan kun je je als dijkwacht een goed beeld vormen van de dijk. Er wordt gestart met een frequentie van een maal per dag. De inspectiefrequentie loopt op naarmate het water verder stijgt.

Als de dijkwacht start met zijn inspectie meldt hij of zij zich aan per telefoon. Idem afmelden. Kom je onderweg iets tegen dan maak je een of meerder foto’s en noteer je dat op het juiste formulier in je telefoon. Daarna wordt alles (inclusief foto’s)  verstuurd naar het kantoor in Roermond. Hier wordt de melding dan verder afgehandeld. Is het een urgente gebeurtenis dan wordt direct na het versturen van de foto’s en het formulier gebeld naar het kantoor in Roermond om toe te lichten hoe ernstig het is.

Voor het goed kunnen beoordelen van een gebeurtenis volg je een opleiding van twee middagen bij het waterschap. Jaarlijks organiseren we bijeenkomsten voor de dijkwachten natuurlijk bij jullie in de buurt. Hier word je bijgepraat over de laatste ontwikkelingen. Regelmatig wordt er op z’n bijeenkomst buiten geoefend en na afloop geëvalueerd.

De vergoeding voor het bijwonen van de jaarlijkse bijeenkomst bedraagt € 55,00 per jaar.  Van het waterschap ontvang je de benodigde materialen voor het uitvoeren van de inspectie. Zoals   een parka jas, regenbroek en laarzen. De andere benodigdheden zoals telefoon, zaklamp enz. ontvangt je bij het uitvoeren van de inspectie.

Zijn er nog vragen dan kan je altijd mailen of bellen naar 06-52041184.”

Bankjes bij speeltuin Op de Koobosch

Een tijdje geleden zijn de bankjes weggehaald en teruggeplaatst in het speeltuintje Op de Koobosch, op de hoek van Op de Bos en Op de Hoogmaas. Sinds deze week is er een nieuwe picknickset bijgekomen waardoor ouders en kinderen fijn kunnen zitten en evt. eten aan tafel. Fijn dat de gemeente Maastricht hierin heeft geïnvesteerd. De gemeente heeft zelfs toegezegd dat ze eenmalig een net over de zandbak willen plaatsen zodat (huis)dieren niet hun behoefte in de zandbak meer gaan doen. Dus….. de complimenten voor de gemeente!

(Geen) nieuws brug