Zaterdag GFT-bak laten chippen

Zoals u weet is er iets mis gegaan met de communicatie van het bekendmaken van het chippen van de GFT-containers. Het grootste gedeelte van Itteren was niet geïnformeerd dat gepland was dat op 7 november gechipt zou worden. Deze mensen hebben wel een briefje in de bus gevonden dat de medewerkers van de gemeente op zaterdag 16 november opnieuw langs komen om de GFT-bakken te chippen.

Dus zet de GFT op zaterdag 16 november uiterlijk om 7:30 uur buiten.

Heeft u vragen bel tussen 8:00 en 17:00 uur naar 0800 – 4002050.

Meepraten over vuurwerk

De gemeenteraad van Maastricht organiseert een stadsronde over vuurwerk. Met het oog op de toekomst van vuurwerk en vuurwerkgebruik in Maastricht is het belangrijk om hierover een dialoog aan te gaan met Maastrichtse burgers (voor- en tegenstanders) die een verschillende beleving hebben bij en met vuurwerk. Het doel van de stadsronde is de dialoog tussen stad en raad. Uw mening staat centraal. Mede aan de hand van stellingen krijgen bewoners de gelegenheid om hun standpunt naar voren te brengen en met elkaar het gesprek aan te gaan.

Wij denken dat u of uw organisatie wellicht een mening over vuurwerk en het belang of de impact ervan heeft en nodigen u hierbij uit deze stadsronde bij te wonen. De bijeenkomst vindt plaats op 19 november 2019 om 19:30 uur.

Indien u niet aanwezig kunt zijn, maar graag wel uw mening wil geven aan de hand van de stellingen die in het rondebriefje (dit document staat bij de agendastukken) zijn opgenomen, voelt u zich dan vrij om ons uw mening schriftelijk toe te sturen.

Programma

  • Korte inleidende presentatie van de huidige regelgeving
  • Dialoog op basis van een aantal stellingen

Details

  • De bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 19 november 2019 in de Raadzaal.
  • Aanvang om 19:30 uur.
  • De stadsronde vindt plaats op locatie Mosae Forum 10.

U kunt gebruik maken van de ingang aan de Gubbelstraat. Eenmaal binnen volgt u de bordjes naar de Raadzaal. In de Raadzaal is een ringleiding aanwezig en het gebouw is toegankelijk voor mensen met een beperking.

De agenda en de stukken voor de bijeenkomst kunt u via deze link vinden.

Het kan gebeuren dat de agenda in de tussentijd wijzigt, vragen wij u de actuele agenda in de gaten te houden. Dat kan via deze link.

Bloemrijke berm langs fietspad

Het CNME heeft vorige week, in opdracht van de gemeente Maastricht, de berm langs het fietspad tussen Itteren en Borgharen over een afstand van 150 meter ingezaaid met het bloemmengsel G4.

G4 is een bloemenmengsel voor bloemrijk grasland en bermen voor schralere, niet te natte, bij voorkeur kalkrijke grond. Dit zéér bloemrijke mengsel kan zich door goed beheer ontwikkelen tot een duurzame natuurlijke middellage vegetatie en is zeer aantrekkelijk voor bijen, vlinders en vogels.

G4 kan fantastische resultaten bieden bij een kalkrijke uitgangssituatie en trekt veel bijen, vlinders en andere bloembezoekende insecten. Het mengsel bestaat uit lage (bijv. Wondklaver en Ruige weegbree) en middelhoge (bijv. Wede en Paarse morgenster) soorten.

Wie meer wil weten over dit bloemenmengsel kan terecht op de site http://www.cruydthoeck.nl

Wandelen tussen de herfstblaadjes

We kregen onderstaande tekst van onze Maasleupers:
Dinsdag  12 november wandelen wij weer rond ons mooie dorp.
Genieten van de herfst met zijn kleurenpracht.
Nu de temperatuur wat minder wordt is het heerlijk een frisse neus te halen.
 Wij vertrekken om 10.30 uur op dinsdag 12 november  aan de kerk.
U allen uitgenodigd,
De Maasleupers
Foto van Patricia Peymen.

Meerssenhoven Fietsstraat planning en nadere uitleg

Verleden week hebben we aangekondigd dat de gemeente voornemens is om de Meerssenhoven in te richten als fietsstraat. Op deze aankondiging zijn een groot aantal reacties binnengekomen, zowel positief als negatief. Uit de reacties blijkt met name dat veel weggebruikers nog niet bekend zijn met het fenomeen fietsstraat. Een van de redenen voor met name negatieve reacties omdat men er van uitgaat dat autoverkeer niet is toegestaan. Een duidelijke misvatting! Alhoewel niet de taak van de Dorpsraad volgt onderstaand een uitgebreide uitleg over het begrip fietsstraat. Hopelijk leidt dit tot meer begrip en acceptatie.

Los daarvan geven veel reageerders aan dat weggebruikers meer rekening met elkaar moeten houden. Volkomen terecht. Helaas is de praktijk dat een groot aantal weggebruikers, zowel automobilisten (te hard rijden, bumper kleven, niet handsfree rijden, rijden onder invloed van alcohol en/of drugs), fietsers (met drieën naast elkaar, appen op de fiets, rijden zonder verlichting in het donker) en voetgangers (negeren rood licht bij oversteekplaatsen) zich niet aan de regels houden met helaas honderden dodelijke slachtoffers en tienduizenden gewonden in het verkeer als gevolg. Het is dus niet voor niets dat er verkeersveiligheidsmaatregelen genomen worden. Gelukkig hebben er bij Meerssenhoven nog geen ernstige ongelukken plaatsgevonden maar de verkeersonveiligheid is zodanig dat ongelukken in de toekomst niet zijn uit te sluiten. Daarom is het beste om nu maatregelen te nemen alhoewel de gekozen oplossing in de ogen van sommige reageerders niet optimaal is. Iets doen is echter altijd beter dan niets doen!

De planning:

De start werkzaamheden Meerssenhoven is voorzien op 25 november a.s. De werkzaamheden zijn op 5 december gereed.
De weg is gedurende het werk geheel afgesloten voor het doorgaand verkeer en alleen beperkt toegankelijk voor aanwonenden. Het verkeer wordt omgeleid via de Fregatweg.

Nadere uitleg begrip fietsstraat (bron Veilig Verkeer Nederland en ANWB):

Steeds meer gemeenten kiezen ervoor sommige straten als fietsstraat in te richten. Een goed initiatief, maar helaas verstaan fietsers en automobilisten elkaar niet altijd even goed. Vraag is dan ook: welke verkeersregels gelden er eigenlijk in de fietsstraat?
Fietsstraten zijn over het algemeen te herkennen aan het – soms gedeeltelijke – rode wegdek en borden met de tekst ‘Fietsstraat – Auto te gast’. Door een straat als fietsstraat aan te merken, wil de gemeente ervoor zorgen dat het autoverkeer afneemt. Daarnaast dwingt de inrichting van een fietsstraat de automobilist tot het verlagen van zijn snelheid.

Juridische status fietsstraat

De fietsstraat heeft juridisch gezien geen enkele status. Dat geldt eveneens voor het verkeersbord ‘Fietsstraat – Auto te gast’: dit bord staat niet in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens. Zodoende is de fietsstraat feitelijk een fietspad, maar dan wel eentje waarop ook gemotoriseerd (auto)verkeer is toegestaan.

Auto ondergeschikt

Kern van het principe van de fietsstraat is dat de auto er te gast is. De positie van de auto is dan ook ondergeschikt aan die van de fiets. Omdat de fietsstraat geen wettelijke status heeft, mag elke gemeente zelf bepalen hoe zij een fietsstraat inricht.

Verkeersregels

In een fietsstraat gelden de verkeersregels zoals aangegeven in die straat – hetzij met verkeersborden, hetzij met verkeerstekens op het wegdek. Volgens de wet mogen er maximaal twee fietsers naast elkaar fietsen; dit geldt dus ook in een fietsstraat. En als er in de fietsstraat een gelijkwaardig kruispunt ligt, dan hebben álle bestuurders van rechts voorrang – dus ook fietsers.

Fietser wettelijk beschermd

Fietsers – en ook voetgangers – hebben overigens een speciale wettelijke bescherming: het Nederlandse recht ziet hen als ‘zwakke verkeersdeelnemers’. In de praktijk betekent dit dat de gemotoriseerde verkeersdeelnemer de schade van een ongeval met een fietser of voetganger altijd moet vergoeden, tenzij hij onomstotelijk kan bewijzen dat hij er alles aan heeft gedaan om het ongeval te voorkomen. De gemotoriseerde verkeersdeelnemer kan de kosten van deze schadevergoeding overigens wel weer verhalen op zijn aansprakelijkheidsverzekering.

 

De Meerssenhoven wordt fietsstraat!

Het gebeurt niet vaak maar onlangs zijn we door de gemeente Maastricht verrast met een positief bericht. De gemeente is namelijk van plan iets te doen aan de verkeersonveilige situatie van de Meerssenhoven. Met name voor kinderen die na de sluiting van de school in Itteren met de fiets naar de basisschool in Bunde gaan maar ook voor de scholieren uit Borgharen en Itteren die naar het Stella Maris in Meerssen gaan is dit een gevaarlijke route. Men heeft er weliswaar een 60 km weg van gemaakt maar de weg is redelijk smal en er wordt te hard gereden. De Dorpsraad heeft daar dan ook regelmatig aandacht voor gevraagd bij de gemeente.

Als gevolg van miscommunicatie binnen de gemeente is de Dorpsraad niet betrokken bij voorbereiding en planvorming. We hebben dus geen inspraak gehad! Er is wel overleg gevoerd met Arriva, de bewoners van Meerssenhoven, de fietsersbond en uiteraard de gemeente Meerssen. Foutje waar we ons in dit geval niet druk over maken omdat we al lang blij zijn dat er eindelijk iets gaat gebeuren. Er is ons toegezegd dat we wel betrokken worden bij het opstellen van de omleidingsroutes maar tot nu toe is er geen contact geweest met de uitvoerder. Exacte ingangsdatum is nog niet bekend maar de aanbesteding heeft al plaatsgevonden en er is ook al een uitvoerder geselecteerd. We gaan er dus vanuit dat er inderdaad nog dit jaar gestart wordt met de werkzaamheden.

De opmerkingen van de Dorpsraad over de verkeersonveilige situatie hebben uiteindelijk geleid tot een ontwerp waarmee de gemeente van de Meerssenhoven een fietsstraat gaan maken. De werkzaamheden hiervoor starten nog aan het einde van dit jaar.

De Meerssenhoven wordt uitgevoerd in rood asfalt, met in het midden een overrijdbare geleider. Op enkele locaties worden snelheidsremmende maatregelen in de vorm van plateaus en drempels toegevoegd.

 

 

 

St.Martinusvuur op ’t Brook

Het Sint Martinusfeest staat alweer voor de deur en zoals elk jaar gaan we daar samen een leuk feest van maken…

10.00 uur      (tot 12.00 uur) ben je welkom in de Brigidahoeve om een krotelempke te komen maken. Van Marcel Limpens hebben we kroten gekregen.
Je hoeft verder niets mee te brengen, wij zorgen voor spulletjes om je kroot te versieren.

17.45 uur      Kom met je kroot naar ’t Brook. We lopen dan samen een stukje naar de kerk en onderweg spelen jullie met de jeugd van ItterAktief een leuk spelletje.

18.20 uur      In de kerk wordt het verhaal van Sint Martinus verteld.

18.30 uur      Met Sint Martinus te paard gaan we vervolgens naar het vreugdevuur dat dit jaar, net als vroeger, weer op ’t Brook zal worden ontstoken! De houtstapel wordt wederom verzorgd door de fa. Bours. Het vuur wordt ontstoken door de Itterse Gangsters.

Bij het vuur is er voor de kinderen warme chocomel en zijn er heerlijke wafels van Marc en Carol, bakkerij van de Weerdt uit Gronsveld.

Ook is er voor alle kinderen een leuke attentie omdat zij (en hun ouders) mooie krote gemaakt hebben.

Iedereen is van harte welkom in de Brigidahoeve, in de kerk (H. Mis begint om 17.30 uur) en bij het vreugdevuur! Wij hopen er zo een gezellige avond van te kunnen maken!

Het zou leuk zijn als elk kind traditiegetrouw een versierde kroot heeft.

Wil je liever zelf thuis een kroot uithollen en versieren, dan kun je een kroot ophalen op woensdag 6 november tussen 14.00 en 16.00 uur bij Vivian Thewissen-Horssels Op de Bos 8

Hartelijk dank aan iedereen die meewerkt aan dit mooie Itterse feest!!!

Maandag takkenroute

Per huishouden mogen maximaal 4 bundels geleverd worden die maximaal 25 kg wegen, maximaal 1,50 meter lang, 0,50 meter breed en 0,50 meter hoog zijn. U kunt uw takken-bos(sen) van zondagavond 19:00 uur op de stoep leggen en de rest van GFT in de groene bak. Bedankt voor uw medewerking.

Wilgentenen schutting

We hebben een mailtje gekregen van de 86 jarige heer Math van den Hof die graag een wilgentenen schutting wil hebben van 7 meter lang. Uiteraard is hij gaan Googleën en komt alleen maar bedrijven tegen van boven de rivieren. Toen kwam hij pop het idee om zo’n schutting zelf te gaan vlechten maar dat bleek geen goed idee. Wat dan te doen: dan mail je naar info@itteren.nl en vraag of er ook mensen zijn die dit in de buurt kunnen doen. We zijn heel benieuwd of we reactie krijgen. Laat het ons weten via info@itteren.nl en we maken Math heel blij.

Nieuwe bomen bij de recreatievijver

Via Angela Mobers hebben we vernomen dat half november enkele nieuwe bomen gepland gaan worden bij de recreatievijver. Hiervoor moet ook gekeken worden naar  de conditie van de grond rondom de vijver (super droog in de zomer!). Daarop zijn de volgende bomen gekozen:

Tilia pallida (linde), Sorbus aucuparia (lijsterbes), Tetradium daniellii (bijenboom), Cornus mas (gele kornoelje) en Morus alba (witte moerbei).

Deze groep is bio-divers en geweldig voor de insecten en de vogels en kan vrij dicht bij elkaar komen te staan. Ze zullen in de buurt van het bijenhotel komen. De foto is van een lijsterbes.