Boeket bloemen voor een mantelzorger

Ieder jaar wordt er vanuit de gemeente bloemetjes bezorgd bij diverse mantelzorgers. Kent u iemand die hiervoor in aanmerking komt, laat het ons weten (liefst met het verhaal erachter) via info@itteren.nl of geef het zelf door aan de gemeente. We kregen namelijk onderstaande mail:

Ook dit jaar is er weer een bloemetjesactie voor onze mantelzorgers in Maastricht.  Buren, vrienden en kennissen kunnen een mantelzorger, die in Maastricht woont, in het zonnetje zetten. U kunt, als buur, vriend of kennis deze mantelzorger op de Dag van de Mantelzorg verrassen met een mooi bloemetje. Dat kan door het invullen van de bon onder aan de bladzijde. De ingevulde bon kunt u voor 1 november afgeven bij de balie van de gemeente Maastricht (Mosae Forum). U kunt de bon ook per post opsturen naar:

Gemeente Maastricht, t.a.v. mevrouw M. Voncken
Team Welzijn, Zorg, Gezondheid en Zelfsturing
Postbus 1992, 6201 BZ  MAASTRICHT

Aanmelden per e-mail of telefoon is ook mogelijk via informelezorg@maastricht.nl of (043) 3504264. Hier kunt u ook terecht met eventuele vragen over de actie.De door u voorgedragen mantelzorger ontvangt dan op 10 november, een bloemetje.

Zorgt iemand voor u? Denk aan de mantelzorgwaardering!
Mantelzorgers zetten zich intensief in voor een familielid of bekende die hulp nodig heeft. Daarom is een bedankje in de vorm van mantelzorgwaardering op zijn plaats.

Wat is het bedankje?
Inwoners van Maastricht kunnen een bedankje van € 200,- aanvragen voor één mantelzorger als deze langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week, onbetaald hulp biedt.

Hoe is dit aan te vragen?
Een mantelzorgwaardering voor 2020 kan tot 1 maart 2021 worden aangevraagd met een aanvraagformulier van de gemeente. Dit aanvraagformulier is verkrijgbaar bij het GemeenteLoket of via www.gemeentemaastricht.nl als u zoekt op ‘mantelzorgwaardering’.

 

ACTIEBON bloemetjesactie 2020

Restauratie kapel

Nadat de kapel de afgelopen jaren met de regelmaat van de klok van eigenaar veranderd is, alsof het hier om een pakje boter gaat, is er eindelijk zicht op een mogelijk oplossing voor de hoognodige restauratie van dit religieus en cultureel erfgoed van ons dorp. Op 12-11-19 is een brief van Sander Bastings, ondertekend door de voorzitters van de Dorpsraad Itteren en het Buurtnetwerk Borgharen, verstuurd naar de gemeente Maastricht, de oorspronkelijke eigenaar van de kapel en verder naar het Consortium Grensmaas, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. De intentie van de brief is dat de gemeente weer eigenaar wordt van de kapel en er stappen ondernomen worden voor de uiteindelijke restauratie. 191112 brf kapel Itteren

Na diverse overleggen en dankzij de voortvarende bemoeienis van Esther de Boeye van de gemeente is een brief gedateerd 24-7-20 ontvangen met de mededeling dat Staatsbosbeheer eigenaar wordt van de kapel en dat subsidietrajecten worden opgestart om de kapel te restaureren. De brief vermeldt verder dat dit een duurzame oplossing is voor het beheer en het onderhoud van de kapel. 200724 brief kapel afhandeling ingeschreven brief

De gemeente wordt dus, ofschoon ze dat voorheen wel was, geen eigenaar meer van de kapel. Dat heeft aldus de brief te maken met de zogenaamde rafelrandsituatie waarbij in het kader van het Grensmaasproject niet op perceel niveau maar op gebiedsniveau gronden worden verworven. De aandachtige lezer kan hieruit opmaken dat dit niet strookt met een feit in de brief aan de gemeente; welk feit dit is, kan zelf ontdekt worden…..

Er worden nu eindelijk serieuze stappen gezet op weg naar een degelijke restauratie en daar gaat het om.

 

Kapel onder de loep

Al enkele jaren is Sander Bastings zich in aan het spannen voor onze kapel. Op 24 juli kregen we een officiële brief (zie bijlage) van de procesmanager van de gemeente drs. Esther Boeye waarin o.a. staat:

In overleg met de gemeente Maastricht, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer zijn we bezig om middels subsidietrajecten de kapel te laten restaureren conform de onderliggende rapportage uit het verleden, bij u allen bekend. Tijdens deze overleggen is de heer Sander Bastings aanwezig voor de buurt Itteren om het belang te behartigen.

Door bovenstaande ontstaat een permanente en duurzame oplossing voor de onderhoud en het beheer van de kapel.

Dat betekent dat men nu het geld bij elkaar probeert te krijgen zodat de kapel nog heel veel jaren een toonbeeld van Itteren mag blijven. Wij geven Sander grote complimenten want als hij ergens zijn “tanden” in zet, laat hij niet snel los, Dankjewel!

200724 brief kapel afhandeling ingeschreven brief

Voorlopig wordt geen oud papier opgehaald

De Vreigeleire hadden het al doorgegeven maar nu kregen wij ook van onze BOA Jef Schellings en de gemeente te horen dat voorlopig geen oud papier opgehaald gaat worden. Jef Schellings geeft aan:

Onze papierinzamelaar,  Suez in samenwerking met verenigingen, hebben besloten in ieder geval tot 19 mei geen oud papier op te halen in Maastricht.

De gemeente geeft verder aan:

Tot nader bericht haalt de gemeente geen oud papier op. De gemeente heeft hiervoor onvoldoende capaciteit. Normaal doen verenigingen dit, maar die activiteit is gestopt. Ook Suez, de papierverwerker waarmee de gemeente samenwerkt, zamelt niet meer in. Ziet u dat mensen toch nog oud papier aan de straat zetten? Tip ze even dat het niet meer wordt opgehaald en dat ze het kwijt kunnen bij het milieuperron of milieupark. Ook de handhavers van de gemeente zijn op pad om mensen hierop te wijzen.

Wanneer weer wel?

Als het papier weer wordt opgehaald, maakt de gemeente dat bekend via:

 

Nieuw in 2020: GFT op vrijdag

Op de eerste plaats willen wij alle bezoekers van onze site het allerbeste wensen voor 2020 in goede gezondheid. In het nieuwe jaar veranderen allerlei regeltjes. De regering heeft allerlei wetten aangepast zodat het minimum loon (iets) hoger wordt, als het goed is, krijgen de werkenden ook meer loon, de AOW leeftijd (66 jaar en 4 maanden) gaat niet omhoog, de kinderopvangtoeslag gaat omhoog, de zorgtoeslag gaat iets omhoog en zo zijn er meer wijzigingen.

Waar wij aan moeten wennen is dat de GFT-bak niet meer op maandag maar nu iedere week op vrijdag opgehaald gaat worden. Dus de eerste keer is vrijdag 3 januari 2020. Vergeet u de groene bak niet?

Vuurwerk

Van de gemeente kregen we informatie over alles rondom vuurwerk:

Afsteektijden vuurwerk

Vuurwerk afsteken mag dit jaar tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur.

Overlast van vuurwerk

Heeft u vragen, opmerkingen of ervaart u overlast? Neem dan contact op met de gemeente Maastricht via 14 043. Bij overlast kunt u ook een melding maken via de Maastricht Meldt App.

Jongeren en vuurwerk

Praat over wat mag en wat niet mag. Voor veel kinderen en jongeren is oud en nieuw een leuke en spannende periode.  Maar zijn zij zich  bewust van de risico’s die verbonden zijn aan het afsteken van vuurwerk? Tips voor ouders en regels voor het afsteken van vuurwerk vindt u op https://www.politie.nl/themas/vuurwerk.html.

Dieren en vuurwerk

Een feest voor iedereen is ook een feest voor de huisdieren in de buurt. Op www.dierenbescherming.nl/vuurwerkactie krijgt u tips om de jaarwisseling ook voor hen prettig te laten verlopen.

Tijdens de laatste weken van december zijn de hondenpoepbakken dicht om vernieling door vuurwerk te voorkomen. De hondenpoepzakjes kunt u in de vuilniszakken stoppen die aan de bakken hangen. In de eerste week van januari worden de bakken weer open gemaakt.

 

Vuurwerk opruimen

Als u uw vuurwerk ophaalt bij een officieel vuurwerkverkooppunt in Maastricht krijgt u een vuurwerkrestzak cadeau. U kunt de gratis zak ook ophalen bij het GemeenteLoket. In die zak kunt u de resten van vuurwerk stoppen. Zet de zak bij het restafval in de eerste weken van het jaar (kijk op uw afvalkalender).

Door de vuurwerkresten op te ruimen kunnen kinderen geen vuurwerkresten oprapen en afsteken. Ook bevat vuurwerk zware metalen die giftig zijn voor dieren en schadelijk voor planten. Ruim daarom de vuurwerkresten snel op. Zo zorgt u bovendien dat de metaalresten niet in de bodem of het oppervlaktewater komen. Pak bijvoorbeeld samen met uw buren een bezem en veeg de straat schoon. Het perfecte moment om hen meteen een prettig nieuw jaar te wensen. Tip: maak vuurwerkafval eerst goed nat voordat u het opruimt.                   

 

Geld voor de brug is er (bijna)

Via de secretaresse van wethouder Krabbendam kregen we een bericht dat de financiering van de brug bijna rond is. Wethouder Gert-Jan Krabbendam schrijft:

Geachte leden van de Klankbordgroep Itteren/Borgharen en Rivierpark Maas

Met groot plezier wil ik jullie deelgenoot maken van het volgende.

Gedeputeerde Staten  hebben afgelopen dinsdag het besluit genomen dat zij alle gevraagde middelen (50%) voor de bouw van de brug Borgharen hebben toegekend. Daarmee lijkt het voor de bouw van de fietsbrug Borgharen noodzakelijk budget rond te zijn, aangezien door de gemeente Maastricht de andere 50% al was voorzien. Dit is al met al geweldig nieuws zo voor de Kerstdagen! Wel moet dit besluit nog worden goedgekeurd door Provinciale Staten. De stukken zullen in de vergadering van 7 februari 2020 worden besproken en besloten. Dus tot die tijd, even pas op de plaats. Verder zullen wij in januari beginnen aan de voorbereidingen voor de bouw van de brug. We houden jullie op de hoogte over de stand van zaken. Bijgevoegd is het persbericht dat vandaag de deur uitgaat.

Tot slot: men zegt dat succes vele vinders kent, maar dat is in dit geval ook zo. Ik ben gedeputeerde Brugman dankbaar voor dit besluit, maar wie weet welk besluit GS hadden genomen. Als niet de gezamenlijke inspanning was verricht door verschillende gemeentelijke ambtenaren, college-bestuurders als burgemeester Keulen van Lanaken en jullie allen om de noodzaak en het draagvlak voor deze verbinding volstrekt helder aan de gedeputeerde te kunnen communiceren. Dit is dan ook voorwaar een gezamenlijke prestatie, die mij met een voldaan gevoel dit kalender jaar laat afsluiten. Dank daarvoor! Ik wens jullie allemaal fijne kerstdagen en dat het nieuwjaar even voorspoedig mag aanvangen als dat we 2019 afsluiten!

Met vriendelijke groet,

Gert-Jan Krabbendam | Wethouder Klimaat & Energie, Ruimtelijke ontwikkeling en Mobiliteit

Gemeente Maastricht

 

Zaterdag GFT-bak laten chippen

Zoals u weet is er iets mis gegaan met de communicatie van het bekendmaken van het chippen van de GFT-containers. Het grootste gedeelte van Itteren was niet geïnformeerd dat gepland was dat op 7 november gechipt zou worden. Deze mensen hebben wel een briefje in de bus gevonden dat de medewerkers van de gemeente op zaterdag 16 november opnieuw langs komen om de GFT-bakken te chippen.

Dus zet de GFT op zaterdag 16 november uiterlijk om 7:30 uur buiten.

Heeft u vragen bel tussen 8:00 en 17:00 uur naar 0800 – 4002050.

Meepraten over vuurwerk

De gemeenteraad van Maastricht organiseert een stadsronde over vuurwerk. Met het oog op de toekomst van vuurwerk en vuurwerkgebruik in Maastricht is het belangrijk om hierover een dialoog aan te gaan met Maastrichtse burgers (voor- en tegenstanders) die een verschillende beleving hebben bij en met vuurwerk. Het doel van de stadsronde is de dialoog tussen stad en raad. Uw mening staat centraal. Mede aan de hand van stellingen krijgen bewoners de gelegenheid om hun standpunt naar voren te brengen en met elkaar het gesprek aan te gaan.

Wij denken dat u of uw organisatie wellicht een mening over vuurwerk en het belang of de impact ervan heeft en nodigen u hierbij uit deze stadsronde bij te wonen. De bijeenkomst vindt plaats op 19 november 2019 om 19:30 uur.

Indien u niet aanwezig kunt zijn, maar graag wel uw mening wil geven aan de hand van de stellingen die in het rondebriefje (dit document staat bij de agendastukken) zijn opgenomen, voelt u zich dan vrij om ons uw mening schriftelijk toe te sturen.

Programma

  • Korte inleidende presentatie van de huidige regelgeving
  • Dialoog op basis van een aantal stellingen

Details

  • De bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 19 november 2019 in de Raadzaal.
  • Aanvang om 19:30 uur.
  • De stadsronde vindt plaats op locatie Mosae Forum 10.

U kunt gebruik maken van de ingang aan de Gubbelstraat. Eenmaal binnen volgt u de bordjes naar de Raadzaal. In de Raadzaal is een ringleiding aanwezig en het gebouw is toegankelijk voor mensen met een beperking.

De agenda en de stukken voor de bijeenkomst kunt u via deze link vinden.

Het kan gebeuren dat de agenda in de tussentijd wijzigt, vragen wij u de actuele agenda in de gaten te houden. Dat kan via deze link.

Bloemrijke berm langs fietspad

Het CNME heeft vorige week, in opdracht van de gemeente Maastricht, de berm langs het fietspad tussen Itteren en Borgharen over een afstand van 150 meter ingezaaid met het bloemmengsel G4.

G4 is een bloemenmengsel voor bloemrijk grasland en bermen voor schralere, niet te natte, bij voorkeur kalkrijke grond. Dit zéér bloemrijke mengsel kan zich door goed beheer ontwikkelen tot een duurzame natuurlijke middellage vegetatie en is zeer aantrekkelijk voor bijen, vlinders en vogels.

G4 kan fantastische resultaten bieden bij een kalkrijke uitgangssituatie en trekt veel bijen, vlinders en andere bloembezoekende insecten. Het mengsel bestaat uit lage (bijv. Wondklaver en Ruige weegbree) en middelhoge (bijv. Wede en Paarse morgenster) soorten.

Wie meer wil weten over dit bloemenmengsel kan terecht op de site http://www.cruydthoeck.nl