Voorlopig wordt geen oud papier opgehaald

De Vreigeleire hadden het al doorgegeven maar nu kregen wij ook van onze BOA Jef Schellings en de gemeente te horen dat voorlopig geen oud papier opgehaald gaat worden. Jef Schellings geeft aan:

Onze papierinzamelaar,  Suez in samenwerking met verenigingen, hebben besloten in ieder geval tot 19 mei geen oud papier op te halen in Maastricht.

De gemeente geeft verder aan:

Tot nader bericht haalt de gemeente geen oud papier op. De gemeente heeft hiervoor onvoldoende capaciteit. Normaal doen verenigingen dit, maar die activiteit is gestopt. Ook Suez, de papierverwerker waarmee de gemeente samenwerkt, zamelt niet meer in. Ziet u dat mensen toch nog oud papier aan de straat zetten? Tip ze even dat het niet meer wordt opgehaald en dat ze het kwijt kunnen bij het milieuperron of milieupark. Ook de handhavers van de gemeente zijn op pad om mensen hierop te wijzen.

Wanneer weer wel?

Als het papier weer wordt opgehaald, maakt de gemeente dat bekend via:

 

Nieuw in 2020: GFT op vrijdag

Op de eerste plaats willen wij alle bezoekers van onze site het allerbeste wensen voor 2020 in goede gezondheid. In het nieuwe jaar veranderen allerlei regeltjes. De regering heeft allerlei wetten aangepast zodat het minimum loon (iets) hoger wordt, als het goed is, krijgen de werkenden ook meer loon, de AOW leeftijd (66 jaar en 4 maanden) gaat niet omhoog, de kinderopvangtoeslag gaat omhoog, de zorgtoeslag gaat iets omhoog en zo zijn er meer wijzigingen.

Waar wij aan moeten wennen is dat de GFT-bak niet meer op maandag maar nu iedere week op vrijdag opgehaald gaat worden. Dus de eerste keer is vrijdag 3 januari 2020. Vergeet u de groene bak niet?

Vuurwerk

Van de gemeente kregen we informatie over alles rondom vuurwerk:

Afsteektijden vuurwerk

Vuurwerk afsteken mag dit jaar tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur.

Overlast van vuurwerk

Heeft u vragen, opmerkingen of ervaart u overlast? Neem dan contact op met de gemeente Maastricht via 14 043. Bij overlast kunt u ook een melding maken via de Maastricht Meldt App.

Jongeren en vuurwerk

Praat over wat mag en wat niet mag. Voor veel kinderen en jongeren is oud en nieuw een leuke en spannende periode.  Maar zijn zij zich  bewust van de risico’s die verbonden zijn aan het afsteken van vuurwerk? Tips voor ouders en regels voor het afsteken van vuurwerk vindt u op https://www.politie.nl/themas/vuurwerk.html.

Dieren en vuurwerk

Een feest voor iedereen is ook een feest voor de huisdieren in de buurt. Op www.dierenbescherming.nl/vuurwerkactie krijgt u tips om de jaarwisseling ook voor hen prettig te laten verlopen.

Tijdens de laatste weken van december zijn de hondenpoepbakken dicht om vernieling door vuurwerk te voorkomen. De hondenpoepzakjes kunt u in de vuilniszakken stoppen die aan de bakken hangen. In de eerste week van januari worden de bakken weer open gemaakt.

 

Vuurwerk opruimen

Als u uw vuurwerk ophaalt bij een officieel vuurwerkverkooppunt in Maastricht krijgt u een vuurwerkrestzak cadeau. U kunt de gratis zak ook ophalen bij het GemeenteLoket. In die zak kunt u de resten van vuurwerk stoppen. Zet de zak bij het restafval in de eerste weken van het jaar (kijk op uw afvalkalender).

Door de vuurwerkresten op te ruimen kunnen kinderen geen vuurwerkresten oprapen en afsteken. Ook bevat vuurwerk zware metalen die giftig zijn voor dieren en schadelijk voor planten. Ruim daarom de vuurwerkresten snel op. Zo zorgt u bovendien dat de metaalresten niet in de bodem of het oppervlaktewater komen. Pak bijvoorbeeld samen met uw buren een bezem en veeg de straat schoon. Het perfecte moment om hen meteen een prettig nieuw jaar te wensen. Tip: maak vuurwerkafval eerst goed nat voordat u het opruimt.                   

 

Geld voor de brug is er (bijna)

Via de secretaresse van wethouder Krabbendam kregen we een bericht dat de financiering van de brug bijna rond is. Wethouder Gert-Jan Krabbendam schrijft:

Geachte leden van de Klankbordgroep Itteren/Borgharen en Rivierpark Maas

Met groot plezier wil ik jullie deelgenoot maken van het volgende.

Gedeputeerde Staten  hebben afgelopen dinsdag het besluit genomen dat zij alle gevraagde middelen (50%) voor de bouw van de brug Borgharen hebben toegekend. Daarmee lijkt het voor de bouw van de fietsbrug Borgharen noodzakelijk budget rond te zijn, aangezien door de gemeente Maastricht de andere 50% al was voorzien. Dit is al met al geweldig nieuws zo voor de Kerstdagen! Wel moet dit besluit nog worden goedgekeurd door Provinciale Staten. De stukken zullen in de vergadering van 7 februari 2020 worden besproken en besloten. Dus tot die tijd, even pas op de plaats. Verder zullen wij in januari beginnen aan de voorbereidingen voor de bouw van de brug. We houden jullie op de hoogte over de stand van zaken. Bijgevoegd is het persbericht dat vandaag de deur uitgaat.

Tot slot: men zegt dat succes vele vinders kent, maar dat is in dit geval ook zo. Ik ben gedeputeerde Brugman dankbaar voor dit besluit, maar wie weet welk besluit GS hadden genomen. Als niet de gezamenlijke inspanning was verricht door verschillende gemeentelijke ambtenaren, college-bestuurders als burgemeester Keulen van Lanaken en jullie allen om de noodzaak en het draagvlak voor deze verbinding volstrekt helder aan de gedeputeerde te kunnen communiceren. Dit is dan ook voorwaar een gezamenlijke prestatie, die mij met een voldaan gevoel dit kalender jaar laat afsluiten. Dank daarvoor! Ik wens jullie allemaal fijne kerstdagen en dat het nieuwjaar even voorspoedig mag aanvangen als dat we 2019 afsluiten!

Met vriendelijke groet,

Gert-Jan Krabbendam | Wethouder Klimaat & Energie, Ruimtelijke ontwikkeling en Mobiliteit

Gemeente Maastricht

 

Zaterdag GFT-bak laten chippen

Zoals u weet is er iets mis gegaan met de communicatie van het bekendmaken van het chippen van de GFT-containers. Het grootste gedeelte van Itteren was niet geïnformeerd dat gepland was dat op 7 november gechipt zou worden. Deze mensen hebben wel een briefje in de bus gevonden dat de medewerkers van de gemeente op zaterdag 16 november opnieuw langs komen om de GFT-bakken te chippen.

Dus zet de GFT op zaterdag 16 november uiterlijk om 7:30 uur buiten.

Heeft u vragen bel tussen 8:00 en 17:00 uur naar 0800 – 4002050.

Meepraten over vuurwerk

De gemeenteraad van Maastricht organiseert een stadsronde over vuurwerk. Met het oog op de toekomst van vuurwerk en vuurwerkgebruik in Maastricht is het belangrijk om hierover een dialoog aan te gaan met Maastrichtse burgers (voor- en tegenstanders) die een verschillende beleving hebben bij en met vuurwerk. Het doel van de stadsronde is de dialoog tussen stad en raad. Uw mening staat centraal. Mede aan de hand van stellingen krijgen bewoners de gelegenheid om hun standpunt naar voren te brengen en met elkaar het gesprek aan te gaan.

Wij denken dat u of uw organisatie wellicht een mening over vuurwerk en het belang of de impact ervan heeft en nodigen u hierbij uit deze stadsronde bij te wonen. De bijeenkomst vindt plaats op 19 november 2019 om 19:30 uur.

Indien u niet aanwezig kunt zijn, maar graag wel uw mening wil geven aan de hand van de stellingen die in het rondebriefje (dit document staat bij de agendastukken) zijn opgenomen, voelt u zich dan vrij om ons uw mening schriftelijk toe te sturen.

Programma

  • Korte inleidende presentatie van de huidige regelgeving
  • Dialoog op basis van een aantal stellingen

Details

  • De bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 19 november 2019 in de Raadzaal.
  • Aanvang om 19:30 uur.
  • De stadsronde vindt plaats op locatie Mosae Forum 10.

U kunt gebruik maken van de ingang aan de Gubbelstraat. Eenmaal binnen volgt u de bordjes naar de Raadzaal. In de Raadzaal is een ringleiding aanwezig en het gebouw is toegankelijk voor mensen met een beperking.

De agenda en de stukken voor de bijeenkomst kunt u via deze link vinden.

Het kan gebeuren dat de agenda in de tussentijd wijzigt, vragen wij u de actuele agenda in de gaten te houden. Dat kan via deze link.

Bloemrijke berm langs fietspad

Het CNME heeft vorige week, in opdracht van de gemeente Maastricht, de berm langs het fietspad tussen Itteren en Borgharen over een afstand van 150 meter ingezaaid met het bloemmengsel G4.

G4 is een bloemenmengsel voor bloemrijk grasland en bermen voor schralere, niet te natte, bij voorkeur kalkrijke grond. Dit zéér bloemrijke mengsel kan zich door goed beheer ontwikkelen tot een duurzame natuurlijke middellage vegetatie en is zeer aantrekkelijk voor bijen, vlinders en vogels.

G4 kan fantastische resultaten bieden bij een kalkrijke uitgangssituatie en trekt veel bijen, vlinders en andere bloembezoekende insecten. Het mengsel bestaat uit lage (bijv. Wondklaver en Ruige weegbree) en middelhoge (bijv. Wede en Paarse morgenster) soorten.

Wie meer wil weten over dit bloemenmengsel kan terecht op de site http://www.cruydthoeck.nl

Meerssenhoven Fietsstraat planning en nadere uitleg

Verleden week hebben we aangekondigd dat de gemeente voornemens is om de Meerssenhoven in te richten als fietsstraat. Op deze aankondiging zijn een groot aantal reacties binnengekomen, zowel positief als negatief. Uit de reacties blijkt met name dat veel weggebruikers nog niet bekend zijn met het fenomeen fietsstraat. Een van de redenen voor met name negatieve reacties omdat men er van uitgaat dat autoverkeer niet is toegestaan. Een duidelijke misvatting! Alhoewel niet de taak van de Dorpsraad volgt onderstaand een uitgebreide uitleg over het begrip fietsstraat. Hopelijk leidt dit tot meer begrip en acceptatie.

Los daarvan geven veel reageerders aan dat weggebruikers meer rekening met elkaar moeten houden. Volkomen terecht. Helaas is de praktijk dat een groot aantal weggebruikers, zowel automobilisten (te hard rijden, bumper kleven, niet handsfree rijden, rijden onder invloed van alcohol en/of drugs), fietsers (met drieën naast elkaar, appen op de fiets, rijden zonder verlichting in het donker) en voetgangers (negeren rood licht bij oversteekplaatsen) zich niet aan de regels houden met helaas honderden dodelijke slachtoffers en tienduizenden gewonden in het verkeer als gevolg. Het is dus niet voor niets dat er verkeersveiligheidsmaatregelen genomen worden. Gelukkig hebben er bij Meerssenhoven nog geen ernstige ongelukken plaatsgevonden maar de verkeersonveiligheid is zodanig dat ongelukken in de toekomst niet zijn uit te sluiten. Daarom is het beste om nu maatregelen te nemen alhoewel de gekozen oplossing in de ogen van sommige reageerders niet optimaal is. Iets doen is echter altijd beter dan niets doen!

De planning:

De start werkzaamheden Meerssenhoven is voorzien op 25 november a.s. De werkzaamheden zijn op 5 december gereed.
De weg is gedurende het werk geheel afgesloten voor het doorgaand verkeer en alleen beperkt toegankelijk voor aanwonenden. Het verkeer wordt omgeleid via de Fregatweg.

Nadere uitleg begrip fietsstraat (bron Veilig Verkeer Nederland en ANWB):

Steeds meer gemeenten kiezen ervoor sommige straten als fietsstraat in te richten. Een goed initiatief, maar helaas verstaan fietsers en automobilisten elkaar niet altijd even goed. Vraag is dan ook: welke verkeersregels gelden er eigenlijk in de fietsstraat?
Fietsstraten zijn over het algemeen te herkennen aan het – soms gedeeltelijke – rode wegdek en borden met de tekst ‘Fietsstraat – Auto te gast’. Door een straat als fietsstraat aan te merken, wil de gemeente ervoor zorgen dat het autoverkeer afneemt. Daarnaast dwingt de inrichting van een fietsstraat de automobilist tot het verlagen van zijn snelheid.

Juridische status fietsstraat

De fietsstraat heeft juridisch gezien geen enkele status. Dat geldt eveneens voor het verkeersbord ‘Fietsstraat – Auto te gast’: dit bord staat niet in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens. Zodoende is de fietsstraat feitelijk een fietspad, maar dan wel eentje waarop ook gemotoriseerd (auto)verkeer is toegestaan.

Auto ondergeschikt

Kern van het principe van de fietsstraat is dat de auto er te gast is. De positie van de auto is dan ook ondergeschikt aan die van de fiets. Omdat de fietsstraat geen wettelijke status heeft, mag elke gemeente zelf bepalen hoe zij een fietsstraat inricht.

Verkeersregels

In een fietsstraat gelden de verkeersregels zoals aangegeven in die straat – hetzij met verkeersborden, hetzij met verkeerstekens op het wegdek. Volgens de wet mogen er maximaal twee fietsers naast elkaar fietsen; dit geldt dus ook in een fietsstraat. En als er in de fietsstraat een gelijkwaardig kruispunt ligt, dan hebben álle bestuurders van rechts voorrang – dus ook fietsers.

Fietser wettelijk beschermd

Fietsers – en ook voetgangers – hebben overigens een speciale wettelijke bescherming: het Nederlandse recht ziet hen als ‘zwakke verkeersdeelnemers’. In de praktijk betekent dit dat de gemotoriseerde verkeersdeelnemer de schade van een ongeval met een fietser of voetganger altijd moet vergoeden, tenzij hij onomstotelijk kan bewijzen dat hij er alles aan heeft gedaan om het ongeval te voorkomen. De gemotoriseerde verkeersdeelnemer kan de kosten van deze schadevergoeding overigens wel weer verhalen op zijn aansprakelijkheidsverzekering.

 

De Meerssenhoven wordt fietsstraat!

Het gebeurt niet vaak maar onlangs zijn we door de gemeente Maastricht verrast met een positief bericht. De gemeente is namelijk van plan iets te doen aan de verkeersonveilige situatie van de Meerssenhoven. Met name voor kinderen die na de sluiting van de school in Itteren met de fiets naar de basisschool in Bunde gaan maar ook voor de scholieren uit Borgharen en Itteren die naar het Stella Maris in Meerssen gaan is dit een gevaarlijke route. Men heeft er weliswaar een 60 km weg van gemaakt maar de weg is redelijk smal en er wordt te hard gereden. De Dorpsraad heeft daar dan ook regelmatig aandacht voor gevraagd bij de gemeente.

Als gevolg van miscommunicatie binnen de gemeente is de Dorpsraad niet betrokken bij voorbereiding en planvorming. We hebben dus geen inspraak gehad! Er is wel overleg gevoerd met Arriva, de bewoners van Meerssenhoven, de fietsersbond en uiteraard de gemeente Meerssen. Foutje waar we ons in dit geval niet druk over maken omdat we al lang blij zijn dat er eindelijk iets gaat gebeuren. Er is ons toegezegd dat we wel betrokken worden bij het opstellen van de omleidingsroutes maar tot nu toe is er geen contact geweest met de uitvoerder. Exacte ingangsdatum is nog niet bekend maar de aanbesteding heeft al plaatsgevonden en er is ook al een uitvoerder geselecteerd. We gaan er dus vanuit dat er inderdaad nog dit jaar gestart wordt met de werkzaamheden.

De opmerkingen van de Dorpsraad over de verkeersonveilige situatie hebben uiteindelijk geleid tot een ontwerp waarmee de gemeente van de Meerssenhoven een fietsstraat gaan maken. De werkzaamheden hiervoor starten nog aan het einde van dit jaar.

De Meerssenhoven wordt uitgevoerd in rood asfalt, met in het midden een overrijdbare geleider. Op enkele locaties worden snelheidsremmende maatregelen in de vorm van plateaus en drempels toegevoegd.

 

 

 

Maandag takkenroute

Per huishouden mogen maximaal 4 bundels geleverd worden die maximaal 25 kg wegen, maximaal 1,50 meter lang, 0,50 meter breed en 0,50 meter hoog zijn. U kunt uw takken-bos(sen) van zondagavond 19:00 uur op de stoep leggen en de rest van GFT in de groene bak. Bedankt voor uw medewerking.