Geen Flippers bij Kerstmis

Tijdens de Heilige Mis met Kerstmis zullen de Flippers NIET in de kerk van Itteren spelen. Door een fout heeft onderstaande stukje niet in de Dorpsberichten gestaan waarvoor onze excuses.

Het jaar is weer bijna voorbij en we bereiden ons weer voor op de mooie dagen van kerst en het nieuwe jaar.

Mogen we hopen dat het nieuwe jaar alleen maar goeds en geluk zal brengen.

Een ding willen we natuurlijk wel even rechtzetten. In de Maasklok van december staat dat De Flippers de nachtmis muzikaal zullen opluisteren. Dit zal wegens ziekte en afwezigheid van muzikanten niet zo zijn.

De Flippers zullen dat een komend jaar graag doen, wanneer het op tijd gevraagd wordt en er een goede voorbereiding kan zijn en niet zoals nu via een omweg cq. miscommunicatie van kerkelijke zijde.

Wij wensen iedereen gezegende kerstdagen en een heel gelukkig 2019

 

Herdenkingsbijeenkomst hoogwater Kerst 1993

Buurtnetwerk Borgharen heeft 22 december een zeer goede en druk bezochte herdenkingsbijeenkomst hoogwater 1993 georganiseerd. 25 jaar jaar geleden werden we vlak voor Kerst geconfronteerd met hoogwater. Een voor velen traumatische ervaring maar desondanks is het goed daar toch nog even bij stil te staan. Gelukkig zijn we door de aanleg van kades in 1995 en door de werkzaamheden van Consortium Grensmaas voorlopig gevrijwaard van overstromingen. In een presentatie van RWS werd duidelijk dat de kans op overstromingen van ons dorp een stuk kleiner geworden is. Tijdens de bijeenkomst werden niet alleen herinneringen opgehaald door de aanwezigen, waren er diverse krantenartikelen en films uit die periode beschikbaar maar werden ook interessante presentaties en toespraken gehouden o.a. door Kees van der Veeken, directeur Consortium Grensmaas, Gert-Jan Krabbendam, wethouder gemeente Maastricht, Patrick van der Broeck, Dijkgraaf Waterschap Limburg en Theo Bovens, onze gouverneur. Ook de schrijvende pers was aanwezig. L1 verzorgende tenslotte opnames die via L1 Limburg zullen worden uitgezonden.

Voorkom woninginbraak

Via Burgernet kregen we de volgende tip:

De woninginbraken daalden weer in Maastricht het  afgelopen jaar. Dat is een mooi resultaat en dat houden we graag zo. De  december maand is helaas een maand waarop veel inbrekers hun slag slaan, vooral  de kerstdagen zijn favoriet. Helpt u mee om te voorkomen dat u of uw buren het  slachtoffer worden van woninginbraak?

Neemt u dan de navolgende preventietips in acht:

  • Sluit altijd al uw deuren en ramen als u  weggaat, al is het maar voor even;
  • Zorg dat uw huis een bewoonde indruk maakt, laat  bijvoorbeeld meerdere lampen aan;
  • Doe nooit zomaar open voor onbekenden;
  • Zorg voor stevig hang- en sluitwerk of zorg voor  het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW);
  • Start een WhatsApp groep met de buren of word  lid van een bestaande groep;
  • Registreer je spullen via Stop Heling app;
  • Ziet u een verdachte situatie in uw buurt, bel  dan de politie via 112.

Zonder inbraak de  winter door, het beste cadeau dat je elkaar kunt geven!

Heeft  u nog vragen? Neemt u dan contact op met de gemeente Maastricht via 14 043 of  email: post@maastricht.nl of met uw  wijkagent via 0900-8844.

Miljoenen euro’s door natuurontwikkeling en verbreding Maas

Via de website van de Limburger lazen we dat  de werkzaamheden van Consortium Grensmaas tientallen miljoenen euro’s oplevert aan toerisme, recreatie maar ook omdat men minder geld hoeft uit te geven aan de hoogwaters drinkwaterproductie. De Limburger schrijft:

Rivierverbreding en herinrichting van de Maasvallei levert jaarlijks voor tientallen miljoenen euro’s aan maatschappelijk voordeel op.

Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Hasselt in opdracht van onder meer het Consortium Grensmaas naar de effecten van verbreding van de Maas en natuurontwikkeling. Het gaat daarbij om onder meer reductie van schade door hoogwater en kosten van drinkwaterproductie, en de ontwikkeling van toerisme en recreatie.

Wandel- en fietsnetwerk

Die is in Belgisch Limburg al sinds de jaren negentig volop in ontwikkeling, met onder meer een uitgebreid wandel- en fietsnetwerk als resultaat. Ook aan Nederlandse zijde wordt hard gewerkt aan uitbreiding van de toeristische infrastructuur, met een fietsbrug bij Meers als speerpunt.

De onderzoekers komen uit op een economisch rendement van 19 tot 24 miljoen euro per jaar, waarbij de revenuen uit toerisme en recreatie in Nederland nog niet zijn meegenomen. Volgens Lambert Schoenmaekers, projectleider van Rivierpark Maasvallei, zijn daarvoor nog onvoldoende ervaringscijfers beschikbaar. „Toch is dit onderzoek voor beide Limburgen een goede indicatie dat wat in de Maasvallei gebeurt de samenleving geen windeieren legt”, zegt hij.

Bezoekers

De Belgische Maasvallei trekt jaarlijks tot één miljoen bezoekers. Natuurontwikkeling na rivierverbreding draagt ook bij aan vermindering van kooldioxide en efficiëntere drinkwaterproductie.

‘Ecologisch herstel kan een belangrijke functie vervullen in de reductie van de operationele kosten van zuivering van oppervlaktewater’, staat in het rapport. De onderzoekers verwijzen naar de waterwinning in Roosteren en Heel, waarvoor jaarlijks 10,2 miljoen kubieke meter aan de hoofdstroom van de Maas onttrokken wordt.

Klimaatverandering

Kritische kanttekening is dat door klimaatverandering met langdurige lage waterstanden als gevolg positieve effecten op de zuivering ongedaan gemaakt kunnen worden.

Terugkeer Bundervoetpad

Het Bundervoetpad was een oude historische veldweg die vanuit Itteren als verlengde van Geneinde richting Hartelstein liep. De Keizerstraat en nadien ook Op de Warrey waren toen nog helemaal niet in beeld. Het Bundervoetpad liep in noord-oostelijke richting tot op een viersprong die iets ten zuiden lag van de huidige duiker onder het Julianakanaal. Vanaf de viersprong kon men richting Voulwames, Hartelstein of Bunde lopen.

In 1897 heeft de familie Prickaerts-Savelberg van hoeve Hartelstein op de viersprong een veldkruis laten plaatsen.

Begin jaren 80 van de vorige eeuw heeft er een ruilverkaveling plaatsgevonden. Het Bundervoetpad is in zuidelijke richting verplaatst tot tegen de bosrand. Vanaf die tijd was het geen veldweg meer. Het was een verharde weg die zelfs onderdeel uitmaakte van een paar landelijke fietsroutes.

Direct bij de start van de werkzaamheden van het Consortium Grensmaas is het Bundervoetpad afgesloten voor alle verkeer. Het gebied rondom het Bundervoetpad, inclusief een groot deel het bos, was namelijk bestemd als dekgrondberging. Een groot deel van het bos is destijds dan ook gekapt. Op de website www.ittereninbeeld.nl onder de map Hartelsteinerveld is dat allemaal goed te volgen.

De Dorpsraad is er altijd vanuit gegaan dat het pad na afronding weer zou terugkomen. Het pad was daarom ook als zodanig opgenomen in onze recreatievisie. Groot was daarom de teleurstelling/verbazing toen bleek dat in het eindplan het Bundervoetpad niet meer voorkwam.

In de klankbordgroep Grensmaas, waarin de Dorpsraad vertegenwoordigd is, is diverse malen aangedrongen op terugkeer van het Bundervoetpad. Helaas zonder enig effect. Men vond, met name Staatsbosbeheer, een dergelijk pad niet passen in een natuurgebied.

In de laatste klankbordgroepvergadering heeft de delegatie van de Dorpsraad een laatste ultieme poging gedaan om het pad terug te krijgen. We hebben nogmaals heel duidelijk het belang van het pad uitgelegd. Het pad biedt namelijk een goede mogelijkheid om een rondje te maken rond Hartelstein. Zonder het voetpad zouden wandelaars van Hartelstein via op/afrit brug en Op de Bos naar Itteren moeten wandelen. Een zeer ongewenste en verkeersonveilige situatie. Het pad biedt verder voor de inwoners van Itteren uit de nieuwe buurt een prachtige toegang tot het gebied, b.v. om de hond uit te laten.

Onze laatste ultieme poging heeft gelukkig succes gehad. Na intern beraad bij Staatsbosbeheer, gemeente en Consortium is besloten om alsnog het voetpad aan te leggen. Op de valreep, want over een week of twee zijn de werkzaamheden in het gebied afgerond en zal het Consortium met al zijn materiaal vertrekken.

Inmiddels is gestart met de aanleg van het Bundervoetpad.

Het veldkruis is ten tijde van de ruilverkaveling verplaatst naar een plek aan de voet van de dijk van het Julianakanaal. Alhoewel het niet meer het originele veldkruis is (het origineel is verschillende keren vernield of gestolen) zoeken we nog een mooie geschikte plek. Zodra de werkzaamheden in het gebied zullen zijn afgerond zal voor het veldkruis een definitieve plaats worden gezocht.

Veel belangstelling info brug

Het was buiten koud maar in de schuur van de Brigidahoeve lekker warm tijdens de informatieavond over de brug op woensdag 12 december. Ongeveer 100 mensen van Itteren, Borgharen en ook Bunde waren nieuwsgierig wat de mensen van Rijkswaterstaat en de gemeente Maastricht konden vertellen over de (geluidsoverlast van de) bestaande brug, het plaatsen van een tijdelijke fietsbrug en de ontwikkelingen van de nieuwe brug.

Helle Peeters van Rijkswaterstaat was een soort ceremoniemeester en vertelde wat de agenda van de avond was. Als eerste liet Karin Roumen een (Powerpoint) Presentatie zien van de “ontlastconstructie” van de brug. Het belangrijkste was dat ze in de nacht van 6 op 7 december verschillende proefopstellingen hebben gemaakt met de barriers aan de zijkanten. Uiteindelijk bleek dat als deze barriers zoveel mogelijk aan de zuidzijde geplaatst werden met een smallere rijbaan er een reductie van de geluidsoverlast van 10 dB was/is. Ze hebben ook een bouwteam van Rijkswaterstaat met de aannemer en een ingenieursbureau die nadenken om de brug goed te kunnen renoveren. Over het hoe en wat wordt in januari 2019 een besluit genomen. De voorbereidingen starten in februari en de uitvoering zal waarschijnlijk in de zomer van 2019 plaatsvinden.

Vervolgens nam Roel Pluijmen van de gemeente het woord. Ten noorden (richting Bunde) zal een tijdelijke fietsbrug geplaatst worden met veilige aansluitingen naar Op de Bos en Klipperweg. Rond 20 januari weet men welke aannemer dit werk gegund krijgt en dan kan men ook beter inschatten wanneer de fietsbrug gerealiseerd is. De verwachting is dat dit voor het nieuwe schooljaar (eind augustus) gereed is. Deze brug blijft (hoogstwaarschijnlijk) liggen totdat de nieuwe brug er is.

De nieuwe brug zal (hoogstwaarschijnlijk) bedoeld worden voor (vracht)verkeer met een vrijliggend fietspad. In 2019 zullen de voorbereidingeng plaatsvinden, in 2020 en 2021, de aanbesteding, gunning en voorbereidingen van de aannemer, in 2022 en 2023 vindt de uitvoering plaats en afhankelijk van alle voor en tegenspoed gaat men ervan uit dat in 2024 de nieuwe brug opengesteld kan worden. Hieronder staan de presentatie’s van woensdagavond.

GMA Brug Itteren_Presentatie 12 december

opening en opzet van de avond

Presentatie brug Itteren informatie-avond 121218

Presentatie ontlastconstrcutie

25 jaar geleden hoogwater

Een extreme hoeveelheid water stroomde kolkend en ziedend door de Maas in 1993 en zorgde 25 jaar geleden in de Limburgse Maasdorpen (waaronder Borgharen en Itteren als eersten) voor een onverwacht natte Kerstmis. Limburg in rep en roer en in de ban van de Maas.

Het Buurtnetwerk Borgharen wil daar deze Kerstmis graag even bij stilstaan en terug te denken aan al het ongemak en ellende die de Limburgse Maaskanters destijds moesten doorstaan.

Het Buurnetwerk Borgharen organiseert daarom in het gemeenschapshuis de Haarderhof een herdenkingsbijeenkomst voor de inwoners van Borgharen en Itteren en genodigden.

De bezoekers worden uitgenodigd om hun verhalen van toen nog één keer met elkaar te komen delen al of niet geillustreerd door meegebracht (privé) fotomateriaal, filmpjes en video’s.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u al of niet namens uw organisatie samen met ons het Hoogwater 1993 komt herdenken.

Zie bijgaand bestand voor meer informatie.

 

WIEWATWAAR???

Herdenkingsbijeenkomst Hoogwater 1993

Zaterdag 22 december 2018 van 14.00- 18.00 uur

Gemeenschapshuis de Haarderhof; Schoolstraat 8,6223 BE, Borgharen-Maastricht.

Georganiseerd door het Buurtnetwerk Borgharen (in overleg met Dorpsraad Itteren)

email buurtnetwerkborgharen@gmail.com tav Joop van Sintfiet of

per telefoon 06-36056255  Joop van Sintfiet

 

U bent van harte uitgenodigd,

 

Namens het Bestuur van het Buurtnetwerk Borgharen

Joop van Sintfiet,voorzitter

 

PS: Gaarne vooraf uiterlijk zondag 16 december 2018 aanmelden svp!

Woensdag info-avond brug

A.s. woensdag organiseert Rijkswaterstaat een informatie-avond in de Brigidahoeve van 19:00 tot 20:30 uur in de Brigidahoeve. Wilt u weten waarom ze nu die barriers korter op elkaar gezet hebben, of waarom het zolang duurt dat ze iets aan de geluidsoverlast doen, maar ook hoe de nieuwe brug eruit komt te zien of wanneer en vrijliggend fietspad komt? Kom dan woensdag op tijd naar de Brigidahoeve en laat u informeren. Uiteraard kunt u dan ook uw vragen stellen naar Rijkswaterstaat en/of de gemeente.

Kerstpakket voor Polen

Sinds jaar en dag is o.a. onze Itterse Harrie Paulissen (broer) en Jo Lahaye uit Borgharen de dagen voor Kerstmis bezig met Kerstpakketten in te zamelen voor de arme mensen in Polen. Het gaat dan vooral om weeskinderen, die door bijna iedereen in de steek zijn gelaten, voor daklozen en geestelijk en lichamelijk gehandicapten in de buurt van Krakau. Er worden vrachtwagen geregeld die helemaal volgestopt worden met de pakketten die u en ik doneren aan deze stichting. We hebben allemaal nog allerlei etenswaren, verzorgingsproducten of misschien wel knuffels liggen die we makkelijk weg kunnen geven en waar de mensen daar heel erg gelukkig mee zijn. Broer heeft me wel eens verhalen verteld van de kinderen die de vrachtwagen op wachten en de chauffeur om de nek vliegen van blijheid. Dat is alleen maar mogelijk als u ook een pakket maakt voor deze medemensen. Zowel de organisatoren als de mensen daar zijn u daar blijvend dankbaar.

Wilt u dat dit werk door kan gaan en wilt u ook een kerstpakketje doneren? Lever dat dan voor 15 december in bij

Harrie Paulissen: Op de Bos 5 Itteren tel.: 043-3634676
Jo Lahoye: Baron de Rosenstraat 30, Borgharen  tel.: 043-3632890

Brug dicht 7 december

Via de gemeente hebben we een mail gekregen waarin het volgende staat:

Op 7 december 2018 van 00.00 uur tot 06.00 uur is de Klipperweg t.h.v. de brug bij Itteren gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer.

Ter plaatse vinden inspectiewerkzaamhedenplaats.

 

Passeren blijft mogelijk doch enig oponthoud kan zich voordoen. Verkeersregelaars regelen de verkeerssituatie ter plaatse.

Het is in de nacht maar misschien toch goed om te weten.

Dankjewel Gemeente!