Eerste rivierhout in de Grensmaas geplaatst

Begin november zijn in de Grensmaas ter hoogte van Borgharen drie dode bomen in het water gelegd. Dit zogenoemde rivierhout is bedoeld om een impuls te geven aan het waterecosysteem; dood hout werkt als een soort koraal waar het al snel krioelt van het leven. Rijkswaterstaat werkte voor het plaatsen van dit rivierhout samen met Consortium Grensmaas en ecoloog Alphons van Winden van Bureau Stroming.

“Voor een gezond waterecosysteem is het belangrijk dat er veel variatie in leefgebieden voor planten en dieren is. Het rivierhout moet samen met enkele grote keien voor afwisseling in stroomsnelheid zorgen, wat meer soorten vis aantrekt”, vertelt Van Winden, die de maatregel uitwerkte. “Ook kan zich achter deze ‘obstakels’ een laagje zand en fijn grind ophopen, precies zoals in een natuurlijke rivier normaal gesproken gebeurt. Aan het dode hout hechten zich allerlei kleine waterdiertjes als insectenlarven, kokerjuffers en mosselen, maar ook wieren en algen, die weer een belangrijke voedselbron voor vissen en vogels vormen. De wortels en takken dienen tevens als schuil- en paaiplaats voor jonge vis. Zo komt de voedselkringloop weer op gang.”

Stevig verankerd
Borgharen is als startlocatie gekozen omdat het Grensmaasproject hier al afgerond is en er geschikte bomen voorhanden waren. Ze zijn buiten de hoofdgeul neergelegd, in een wat dieper gedeelte tussen twee grindeilanden in. Zodoende ligt een deel van de stammen permanent onder water en zullen waterrecreanten als kajakkers – zolang ze de hoofdstroom volgen – er naar verwachting geen hinder van ondervinden. Om wegdrijven te voorkomen zijn de bomen met kettingen vastgemaakt aan zware betonplaten, die op hun beurt stevig in de bodem zijn ingegraven. Behalve een grote kei bij het rivierhout, zijn nog eens 10 keien in de nabijheid daarvan op grindeilanden neergelegd, eveneens buiten de hoofdstroom. Op basis van de technische, financiële en ecologische uitkomsten wordt bekeken welke andere plekken in de Grensmaas geschikt zijn om de komende jaren bomen en keien neer te leggen.

Werken aan ecologisch herstel van de Maas
Zorgdragen voor een goede ecologische waterkwaliteit is een belangrijke taak voor Rijkswaterstaat volgens de Europese Kaderrichtlijn Water. Dat geldt voor alle oppervlaktewateren en dus ook de Maas. Rijkswaterstaat voert daarom in samenwerking met andere partijen langs de gehele Maas in Nederland ecologische herstelmaatregelen uit. Dat varieert van het realiseren van natuurvriendelijke oevers en aanleggen van ondiepe geulen tot het herstellen van beekmondingen en plaatsen van rivierhout. Vaak kunnen maatregelen voor de hoogwaterveiligheid worden gecombineerd met verbetering van het waterleven, zoals hier bij de Grensmaas, waar tevens Natura 2000-doelen zijn meegenomen.

Meer weten?
Kijk op www.rws.nl/maasoevers of www.grensmaas.nl of bel gratis met de publieksinformatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002.

De foto is trouwens van Jaco van der Eijk.

Informatieavond brug Itteren

Brug Itteren is al jaren onderwerp van gesprek. Komt er nu wel of een nieuwe brug, wanneer wordt het probleem met de rammelende platen opgelost enz. enz. Vragen, vragen maar geen antwoorden. Begin dit jaar kregen we gelukkig te horen dat de knoop was doorgehakt en dat Itteren een nieuwe brug zou krijgen. De vraag is echter alleen wanneer ;ligt die brug er en hoe komt hij er uit te zien. Ook doet de vraag zich voor wat er met de huidige brug gaat gebeuren. De brug heeft immers een monumentale status! Nieuwe vragen dus en wat gebeurt er in de tussentijd. Moeten we leren leven met rammelende platen waardoor je iedere ochtend al om 5 uur wakker gerammeld wordt? Wanneer de wordt de fiets veilige oversteek gerealiseerd?

De Dorpsraad heeft diverse malen aan Rijkswaterstaat en gemeente gevraagd om een toelichting te komen geven. Men was bereid dit te doen en begin september is er zelfs een informatieavond gepland. Deze avond is echter gecancelled omdat er zogenaamd niks niets nieuws te vertellen viel. Dat was een grote teleurstelling want men had op z’n minst kunnen toelichten wat de plannen waren of waarom het allemaal zo lang moest duren. Men was destijds wel bereid een toelichting te geven via een informatiebrief die opgenomen is in de herfsteditie van de Dorpsraad. Tevens gaf men aan alsnog voor het eind van het jaar een informatieavond te organiseren. Rijkswaterstaat en gemeente doen hun belofte gestand en hebben inmiddels een informatieavond gepland. Door middel van een huis aan huis te verspreiden uitnodiging wordt aan de bijeenkomst bekendheid gegeven. Dorpsraad is al in het bezit van de uitnodiging. Onderstaand de uitnodiging (zonder logo Rijkswaterstaat)die binnenkort bij iedereen in Itteren in de bus zal vallen. Ook belangstellenden uit Borgharen en Bunde zijn uiteraard van harte welkom. We hopen natuurlijk op een grote opkomst.

 

Geachte heer, mevrouw,

Rijkwaterstaat en gemeente Maastricht organiseren op woensdag 12 december 2018 een informatieavond. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Locatie:           Brigidahoeve, Brigidastraat 64 in Itteren

Aanvang:         19:00 uur

Einde:              20:30 uur

De drie onderwerpen die deze avond besproken worden, zijn ook in de nieuwsbrief van oktober aan de orde geweest:

  • De laatste stand van zaken m.b.t. de ontlastconstructie op de huidige brug en de geluidshinder die hierbij ontstaat;
  • De laatste stand van zaken m.b.t. de tijdelijke fietsbrug;
  • De laatste stand van zaken m.b.t. de nieuw te bouwen brug.

Na iedere presentatie heeft u gelegenheid tot het stellen van vragen.

Na afloop van de presentaties kunt u het beschikbare kaartmateriaal inzien en zullen er medewerkers van Rijkswaterstaat en gemeente  Maastricht beschikbaar zijn voor het beantwoorden van vragen.

We hopen u woensdag 12 december te kunnen ontmoeten,

Met vriendelijke groet,

 

Menno Kamp

Omgevingsmanager

 

 

Buurtpeiling invullen over Itteren

Via de gemeente Maastricht hebben we een mail gekregen waarin we opgeroepen worden om een enquête in te vullen. Ze schrijven:

Eind november worden alle Maastrichtenaren uitgenodigd om mee te doen aan de Buurtpeiling 2018. Door een enquête in te vullen kunnen inwoners hun mening en beleving geven over wonen en leven in Maastricht. Met de uitkomsten onderzoeken we of we op de goede weg zitten met de uitwerking van plannen en projecten.

 

De buurtpeiling vindt plaats in november en december 2018 en bestaat uit 2 fases:

  1. Via een campagne via onder andere social media, de gemeentelijke nieuwsbrief en posters in de buurt- en gemeenschapshuizen roepen we inwoners op de enquête in te vullen.
  2. 10 december trekken we een steekproef en ontvangen 40.000 inwoners de vragenlijst op papier in de brievenbus. Dat doen we om ervoor te zorgen dat alle buurten en leeftijden vertegenwoordigd zijn.

 

Via www.gemeentemaastricht.nl/bp2018 kan de enquête ingevuld worden. In het Nederlands en Engels. Onder de deelnemende inwoners aan de buurtpeiling worden 20 VVV-cadeaubonnen ter waarde van 20 euro verloot.

Uitkomsten

De antwoorden op de vragen worden geanalyseerd en gepresenteerd op www.maastricht.buurtmonitor.nl. Op deze pagina staan ook de uitkomsten van eerdere buurtpeilingen zodat een ontwikkeling in de tijd gevolgd kan worden.

Als nu veel mensen deze enquête invullen, krijgen we misschien ook een beeld wat de mensen van Itteren vinden en willen. Dus klik en typ!

Te water geraakte dieren in Julianakanaal een handje helpen

Onlangs is het projectplan realisatie fauna uittreedplaatsen te Itteren door de minister van Infrastructuur en Waterstaat vastgesteld. Dit houdt in dat op de locatie Itteren zes zogenaamde fup’s worden aangelegd. Zoals we hebben kunnen zien is Consortium Grensmaas (in opdracht van Rijkswaterstaat) al druk bezig met de aanleg. Bij Rijkswaterstaat hebben we betreffende de aanleg nadere informatie opgevraagd. Onderstaand de gevraagde aanvullende informatie wat de aanleiding is van het aanleggen van deze fup’s en hoe e.e.a. te werk gaat.

Aanleg fup’s

Wild dat in het water terecht komt, kan soms moeite hebben met weer het water uit komen door onder andere de steile taluds van kanalen. Ook op delen van het Julianakanaal bestaan de oevers uit grove stortstenen.

Om de barrière die deze oevers vormen te verzachten zodat (migrerende) dieren makkelijker de oevers kunnen betreden, worden er op het Julianakanaal de komende weken fauna-uitstapplaatsen (FUP’s) aangelegd.

Aanleg fauna-uitstapplaatsen Julianakanaal

De FUP’s in het Julianakanaal worden over een lengte van 600 m ter hoogte van Itteren op drie locaties aangelegd aan beide zijden van het kanaal. Er worden daar in totaal dus zes FUP’s gerealiseerd. FUP’s moeten aan beide zijden van de watergang tegenover elkaar geplaatst worden zodat dieren aan beide kanten het kanaal kunnen verlaten.
Ter hoogte van Elsloo worden de komende weken in totaal dertien FUP’s aangelegd aan de oostzijde van het Julianakanaal (elf FUP’s van 20 m breed en twee FUP’s van 10 m breed). Aan de westzijde wordt momenteel een passeervak gerealiseerd voor een bredere scheepvaartdoorvaart op dat stukje kanaal. De hele lengte van het passeervak (1 km) wordt voorzien van schuimbeton, daar kunnen te water geraakte dieren gemakkelijk overheen klimmen.

Werkmethodiek

Eerst worden de werkplekken afgebakend met plastic scherm en gecontroleerd op het voorkomen van (beschermde) diersoorten die zo nodig worden weggevangen. Vervolgens wordt de dijk gemaaid (3 m bij 40 m). Delen van de huidige stenen oever en het talud wordt verwijderd en vervangen door nieuwe stortstenen. De stortstenen hebben verschillende formaten waardoor er grote gaten tussen de stenen aanwezig kunnen zijn. Deze gaten worden opgevuld met een beton-emulsie. Dieren kunnen langs de nieuw aangelegde stortstenen het kanaal makkelijker in en ook weer uit. De werkzaamheden duren naar verwachting voor de FUP’s op beide locaties tot medio december van dit jaar. De FUP’s ter hoogte van Itteren worden uitgevoerd door Consortium Grensmaas en ter hoogte van Elsloo door Van Den Herik, beiden in opdracht van Rijkswaterstaat.

Julianakanaal en Meerjarenprogramma Ontsnippering

Het aanleggen van de FUP’s op het Julianakanaal is een onderdeel van het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO). Het MJPO zorgt in het hele land voor ontsnippering van de natuur door het realiseren van onder andere ecoducten, ecoduikers, faunatunnels en makkelijk uittreedbare oevers rondom bestaande rijksinfrastructuur. Zo kunnen bijvoorbeeld wilde zwijnen, otters, herten, dassen, salamanders, kikkers en zelfs vleermuizen weer veilig oversteken. Deze dieren krijgen zo meer leefruimte, toegang tot voedsel en schuilplaatsen en ze vinden makkelijker een geschikte partner. De kans op faunaslachtoffers door aanrijdingen met weg- en treinverkeer of verdrinking neemt ook af. Meer informatie is te vinden op de website van MJPO.

Zonnebril verloren

Het is altijd heerlijk toeven in Itteren. Dat deed Joop van Sint-Fiet (van Borgharen) ook. Heerlijk wat wandelen, met de zonnebril op, even iets lekkers eten en drinken bij de Brigidahoeve en dan weer terug. Maar Joop kwam er achter dat zijn bril, met variofocus, weg was. Heeft u hem soms gevonden? Laat het ons weten en dan maakt u Joop weer helemaal blij. Reageer even hieronder en we brengen jullie met elkaar in contact.

Wee weurt de nuije Hoeglöstigheid?

Zaoterdeg is ’t weer zoe wied: de Vreigeleire rope hunne Hoeglöstigheid oet. Op zaoterdeg 17 november roond de klok vaan 15:11 oor weurt op de trappe bij de kèrrek ’t maske vaan ’t geziech vaan de groete onbekinde gehaold en wete veer wee geit regere euver ’t riek tösse kanaal en vaan de Leump tot aon Hartelstein. Komp allemaol loere en daonao zeker e gleeske drinke bijj Chiara en Will vaan ’t Trefpunt.

Ammezeer uuch.

Wat is dat bij het kanaal?

We hebben vragen gekregen wat men aan het doen was bij het kanaal. Wij hebben dit gevraagd aan Rijkswaterstaat. Het antwoord van RWS luidde:

Consortium Grensmaas maakt daar voor RWS een aantal FUP’s. (Fauna uittrede plaatsen) voor te water geraakt wild, dat kan daar makkelijker het kanaal verlaten. Bestaande stuk dijk is/wordt gemaaid over 3x 40 meter, voorzien van nieuwe stortsteen en laag beton.

Als bijvoorbeeld zwijnen met biggetjes in het kanaal springen kan het zijn dat de kleintjes niet meer aan de kant komen en dan verdrinken. Er komt allerlei wild door het kanaal zoeken wat er in Itteren allemaal voor moois en lekkers te zien is. Dan moeten we ook zorgen dat er geen doden bij vallen.

 

Maandag Dorpsraadvergadering

Maandag 12 november is er weer een Dorpsraadvergadering. Bent u nieuwsgierig waar we het over gaan hebben? Natuurlijk willen we weten wanneer de datum is wanneer RWS en de Gemeente een informatieavond houden over de brug. Daarnaast zijn er ook ideeën om de keuken van de Aw Sjaol om te vormen tot een soort huiskamer, ik bedoel een huiskeuken. Misschien kan daar ook wel een kookclub komen. De eerste ideeën zijn ontsprongen. Ook zijn er plannen om het Brook op te pimpen. U bent van harte welkom en we zorgen dat de koffie klaar staat.

Boom geplant voor Joop Verhulst

Joop Verhulst is 15 jaar lid van de Dorpsraad geweest waarvan het grootste gedeelte als voorzitter. Dit jaar heeft Joop aangegeven te stoppen met zijn activiteiten voor de Dorpsraad. De Dorpsraad heeft hem gevraagd welk afscheidscadeau hij wou hebben en Joop heeft voor een boom gekozen. Hedenmorgen zijn zowel leden van de Dorpsraad als buren en verdere bekenden bij elkaar gekomen bij de vijver om daar een beuk te planten. Het bleek dat de grond redelijk hard was maar uiteindelijk is het toch gelukt. Op de foto ziet u Joop bij “zijn” boom staan.

Onduidelijkheden takkenroute

Afgelopen maandag was de takkenroute: een service van de gemeente waarbij de mensen takken kunnen aanbieden. Op onze agenda werd dit aangegeven met de vermelding:

De bundels mogen al op zondag 28 oktober aangeboden worden vanaf 19:00 uur (`s avonds). De bundels mogen maximaal 25 kg wegen, maximaal 1,50 meter lang zijn en maximaal 1,50 omtrek hebben.

Via de sociale media kregen we te horen dat men niet overal de takkenbossen hebben opgehaald. Daarop heeft de teamcoach van de inzameldienst het buurtplatform van Borgharen en de Dorpsraad van Itteren een mail gestuurd. Hij schrijft:

Hallo,
De takkenoute is bedoel om in beperkte mate snoeiafval wat op de juiste wijze wordt aangeboden mee te nemen. Wat we gisteren in Borgharen  op veel plaatsen hebben aangetroffen voldeed hier niet aan.
Bundels waren niet vastgebonden, voldeden niet aan de afmetingen, we hebben boomstammen aangetroffen en de aangeboden hoeveelheid per adres overschreed alle normen.
De takkenroute is niet bedoeld als dumproute voor alles wat uit de tuin komt.
We hebben al het correct ( en nog veel meer) snoeiafval meegenomen.
We zullen dan ook geen extra ronde gaan rijden.
Ik zal dit intern evalueren en kijken of we deze service voor Borgharen/Itteren nog op deze wijze gestand moeten doen.
Met vriendelijke groet,
René van Gastel
Rene Gastel, van | Teamcoach Inzameldienst
Reiniging, gemeente Maastricht
Dus we horen nog hiervan……