Inspectie brug Itteren

Van de omgevingsadviseur, Xanne Chorus van Idverde, kregen we een mail dat ze weer de brug gaan controleren. Xanne schrijft:

In opdracht van Rijkwaterstaat Zuid Nederland zullen we een inspectie uitvoeren aan brug Itteren in de nacht van 1 op 2 september a.s.. De werkzaamheden zullen duren van 00:00 uur – 05:00 uur in de ochtend van 2 september a.s..

De brug hoeft hiervoor niet te worden gestremd, echter kan het voorkomen dat het verkeer enige hinder ervaart. Er zullen 2 verkeersregelaars worden ingezet die het verkeer begeleiden.

Er vindt 4 keer per jaar een soortgelijke inspectie plaats aan de brug om een beeld te vormen van de toestand van de brug.

Om het verkeer zo min mogelijk te hinderen zullen we de inspecties altijd plannen in de nachtelijke uren.

Ironman fietst door Itteren

Op zaterdag 31 juli en zondag 1 augustus zal de IronMan plaatsvinden. Dat is een triatlon waarbij de deelnemers gaan zwemmen, fietsen en hardlopen.

Op zaterdag 31 juli zal tussen 9:00 en 12:00 uur de Borgharenweg en Balijeweg afgesloten worden. Hou daar rekening mee. Er worden op zaterdagmorgen twee wedstrijden gehouden. Het parcours van de Ironman 4184 ziet u hier en het parcours van Ironman 5150 ziet u hier. De fietsers gaan tegen de klok in. Dus eerst richting het zuiden.

Op zondag 1 augustus zullen de triatleten o.a. door Itteren fietsen. Dat is de Ironman 70.3 met dit parcours. De organisatie geeft aan dat tussen 8:00 en maximaal 16:00 uur de wegen in Itteren deels afgesloten worden. De (wiel)renners komen vanaf het fietspad bij Hartelstein naar Op de Bos via Geneinde, Ruyterstraat en Pasestraat naar Borgharen. (zie foto)

De projectmanager Roxanne Caris geeft aan:

De doorgaande weg in Itteren wordt gebruikt voor het parcours en daarmee zal geheel Itteren enige overlast ervaren van de afsluitingen. In Itteren sluiten we de doorgaande weg in één richting af. Itteren is alleen bereikbaar vanuit Borgharen, vanaf de Spekstraat gaat 1 richting in voor alle verkeer richting Itteren. Itteren verlaten kan alleen via de brug in Itteren, verkeer kan dus niet richting van Itteren naar Borgharen. Verkeer mag het parcours rechtdoor oversteken, dus iedereen kan ten alle ten alle tijden wegrijden. Atleten zitten op de rechterrijbaan richting Borgharen.

U wordt van harte uitgenodigd om deze triatleten aan te moedigen en eventueel langs het parcours de vlag uit te steken maar uiteraard zult u ook rekening moeten houden met enige verkeersoverlast.

Nieuwe fietspaden in Bunde

Via www.overheid.nl kregen we een melding dat er drie nieuwe fietspaden in Bunde zijn/komen. Dat is vanaf de Meerstraat bij oversteekplaats fietsers naar het kanaal tot aan de brug, bij de brugje van de Geul aan de Maastrichterlaan via het Bundervoetpad richting Fregatweg en langs de Fregatweg richting overweg naar het tunneltje. Zo kunnen we nieuwe (recreatieve) fietswegen uitproberen en genieten van de omgeving. Voor de totale tekst te zien van het betreffende artikel in de Staatscourant klik hier. Hieronder staan nog enkele overwegingen:

Overwegingen:

dat op Meerssens grondgebied worden een drietal stukjes nieuw fietspad aangelegd;

dat samen met bestaande fietspaden vormen deze een doorgaande route langs de Geul tussen Meerssen en het kanaal;

dat het gaat om een fietsroute die is bestemd voor fietsers en voetgangers;

dat het gelet op het doel van het fietspad gewenst is om fietsverkeer in twee richtingen over het fietspad te laten rijden;

dat de gewenste breedte van een fietspad dat in twee richtingen mag worden gebruikt volgens de CROW-richtlijnen ten minste twee meter moet zijn;

dat het fietspad niet geheel voldoet aan deze richtlijn omdat een groot deel van het fietspad minder dan 2.00 meter breed is;

dat aan een onverplicht fietspad geen concrete richtlijnen zijn verbonden met betrekking tot de gewenste breedte;

dat de aanwezigheid van brom- en snorfietsers op het fietspad onwenselijk is vanwege hun snelheid in relatie tot de beperkte breedte van het fietspad;

dat dit tot verkeersonveilige situaties kan leiden;

dat bromfietsen geen gebruik mogen maken van een onverplicht fietspad;

dat op grond van artikel 5 van het RVV 1990 snorfietsers slechts met uitgeschakelde motor gebruik mogen maken van een onverplicht fietspad;

dat het, gelet op bovenstaande overwegingen, wenselijk is om de fietspaden langs de Geul,

langs het kanaal achter bedrijventerrein de Meer langs en het Bundervoetpad aan te wijzen als onverplicht fietspad;

dat de fietspaden zijn gelegen binnen de bebouwde kom en in onderhoud en beheer zijn bij de gemeente Meerssen;

Verkeersproblematiek Itteren

Eind 2020 heeft de gemeente Maastricht besloten dat heel Oud-Itteren ingericht zou worden als 30-km zone. Op Facebook heeft dit tot veel instemmende reacties geleid. De verkeersveiligheid in Itteren baart immers zorgen. Niet alleen in Oud- Itteren (Pasestraat en Ruyterstraat) wordt te hard gereden maar er zijn meerdere knelpunten in Itteren, zoals de toename van het recreatieve verkeer (fietsers en wandelaars), verhoogde parkeerdruk en foutief/hinderlijk parkeren.
Gemeente heeft destijds toegezegd begin 2021 in overleg te treden met Dorpsraad en de Werkgroep Omgevingsvisie Borgharen-Itteren (OBI). De Werkgroep OBI adviseert de Dorpsraad in deze.

Wat is nu stand van zaken?
Onlangs heeft er met gemeente een constructief oriënterend overleg plaatsgevonden. Tijdens dit gesprek zijn onzerzijds een aantal mogelijke oplossingsrichtingen aangeven. Hierbij heeft gemeente aangegeven eerst de 30-km. zone in de Pasestraat/Ruyterstraat aan te pakken. Vervolgens zal ook naar andere knelpunten binnen geheel Itteren gekeken worden. Hierbij zal ook handhaving en politie betrokken worden.
Overzicht van een aantal knelpunten (Pasestraat-Ruyterstraat)die tijdens het oriënterende gesprek met de gemeente aan de orde zijn geweest

Tijdens het overleg dat als gevolg van de coronamaatregelen via ZOOM plaats vond is door vertegenwoordigers van Itteren nadrukkelijk aandacht gevraagd voor inbreng van de bewoners. Gemeente heeft aangegeven dit ook belangrijk te vinden. Normaal gesproken gaat dit via inloopavonden waar plannen gepresenteerd worden. De mogelijkheid om deze bijeenkomst digitaal te organiseren wordt nog bekeken.

Gemeente heeft aangegeven medio maart met een voorstel te komen hoe men de inbreng van de bewoners gaat waarborgen. Zodra dit bekend is informeren wij u verder.

OBI werkgroep verkeer en
Dorpsraad

Nacht zondag op maandag inspectie brug

Via de aannemer BTL kregen we onderstaande mail dat de brug van zondag op maandagnacht gestremd zal zijn. We kunnen wel door maar met enige hinder. Ze schreven:

In opdracht van Rijkwaterstaat Zuid Nederland zullen we een gericht technische inspectie uitvoeren op brug Itteren in de nacht van 26 op 27 april. De werkzaamheden zullen duren van 0:00 uur – 05:00 uur.

De brug hoeft hiervoor niet worden gestremd, echter kan het voorkomen dat het verkeer enige hinder ervaart. Er zullen 2 verkeersregelaars worden ingezet die het verkeer begeleiden.

Er zal 4 keer per jaar een soortgelijke inspectie worden uitgevoerd om een beeld te vormen van de toestand van de brug.

Om het verkeer zo min mogelijk te hinderen zullen we de inspecties altijd plannen in de nachtelijke uren.

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Geld voor de brug is er (bijna)

Via de secretaresse van wethouder Krabbendam kregen we een bericht dat de financiering van de brug bijna rond is. Wethouder Gert-Jan Krabbendam schrijft:

Geachte leden van de Klankbordgroep Itteren/Borgharen en Rivierpark Maas

Met groot plezier wil ik jullie deelgenoot maken van het volgende.

Gedeputeerde Staten  hebben afgelopen dinsdag het besluit genomen dat zij alle gevraagde middelen (50%) voor de bouw van de brug Borgharen hebben toegekend. Daarmee lijkt het voor de bouw van de fietsbrug Borgharen noodzakelijk budget rond te zijn, aangezien door de gemeente Maastricht de andere 50% al was voorzien. Dit is al met al geweldig nieuws zo voor de Kerstdagen! Wel moet dit besluit nog worden goedgekeurd door Provinciale Staten. De stukken zullen in de vergadering van 7 februari 2020 worden besproken en besloten. Dus tot die tijd, even pas op de plaats. Verder zullen wij in januari beginnen aan de voorbereidingen voor de bouw van de brug. We houden jullie op de hoogte over de stand van zaken. Bijgevoegd is het persbericht dat vandaag de deur uitgaat.

Tot slot: men zegt dat succes vele vinders kent, maar dat is in dit geval ook zo. Ik ben gedeputeerde Brugman dankbaar voor dit besluit, maar wie weet welk besluit GS hadden genomen. Als niet de gezamenlijke inspanning was verricht door verschillende gemeentelijke ambtenaren, college-bestuurders als burgemeester Keulen van Lanaken en jullie allen om de noodzaak en het draagvlak voor deze verbinding volstrekt helder aan de gedeputeerde te kunnen communiceren. Dit is dan ook voorwaar een gezamenlijke prestatie, die mij met een voldaan gevoel dit kalender jaar laat afsluiten. Dank daarvoor! Ik wens jullie allemaal fijne kerstdagen en dat het nieuwjaar even voorspoedig mag aanvangen als dat we 2019 afsluiten!

Met vriendelijke groet,

Gert-Jan Krabbendam | Wethouder Klimaat & Energie, Ruimtelijke ontwikkeling en Mobiliteit

Gemeente Maastricht

 

Meerssenhoven t/m 20 december dicht

We hebben navraag gedaan bij de gemeente tot wanneer Meerssenhoven dicht blijft. De bedoeling was dat de weg op vrijdag 13 december weer open zou zijn. De weersomstandigheden waren niet geweldig maar alleen jammer dat dit onvoldoende gecommuniceerd werd. Vandaag kregen we onderstaande te horen:

De weg Meerssenhoven blijft nog tot en met vrijdag 20 december afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit i.v.m. het uitharden van de betonnen scheidingsband die in de as van de weg is aangebracht en de verdere werkzaamheden die nodig zijn om alles af te maken.

Stand van zaken brug

Van 8 juli tot 9 augustus j.l. is de brug afgesloten geweest in verband met de renovatie van de staalplatenconstructie. “Hierdoor is de geluidshinder aanzienlijk afgenomen”, zegt Karin Roumen, onze contactpersoon bij Rijkswaterstaat. “Als constructief beheerder moeten we rekening houden met een behoorlijke zware verkeersbelasting.  Door nu de staalplatenconstructie op een robuuste wijze te renoveren kan de oude brug, gedurende de bouw van de nieuwe brug, door bijna al het verkeer gebruikt worden.” Karin gaf ook aan dat het kan kloppen dat de platen weer iets rammelen. Dit komt omdat de bouten de eerstkomende tijd aangedraaid moeten worden omdat de totale constructie zich moet “zetten”.

Wij als Dorpsraad waren echter ook nieuwsgierig wat de stand van zaken van die nieuwe brug is. De omgevingsmanager van de planstudie van de vervanging van de brug is Eric Eussen. Hij geeft aan dat er tot nu toe in goede samenwerking informatie uitgewisseld is met Han Hamakers en Sander Bastings. Op dit moment is de stand van zaken is dat men nog bezig is met het Beeldkwaliteitsplan. Het is de bedoeling dat dit eind van het jaar klaar is. Dan is er een voorlopig plan waar alle stakeholders hun zegje over gedaan hebben. Hierbij moet men over allerlei dingen nagedacht hebben waaronder bijvoorbeeld het omleiden van leidingen (bijvoorbeeld gas), het verplaatsen van de beek, het eventueel aankopen van grond, rekening houden met richtlijnen vaarwegen, mag de huidige monumentale brug weg en nog veel meer. Wij worden weer geïnformeerd als dat beeldkwaliteitsplan aan het eind van het jaar definitief is. Als deze fase voorbij is gaat Rijkswaterstaat over naar de uitvoeringsfase. Hierbij wordt dan gekeken hoe de brug precies gebouwd moet worden en waar men van tevoren rekening mee kan houden. Rijkswaterstaat geeft aan dat ze momenteel goed op schema liggen en de nieuwe brug er inderdaad in 2024 ligt.

Dan is er nog Het gegeven van het bericht in de Staatscourant. Vanmiddag kregen we onderstaand bericht van de projectleider stedelijke ontwikkeling van de gemeente drs. Esther de Boeye:

Hoi heren
Afgelopen donderdag is het verkeersveilig brug itteren gepubliceerd in de Staatscourant. Hiermee is de fout herstelt.
Gr Esther de boeye

Daarop heeft Han Hamakers meteen gereageerd met onderstaande mail:

Hoi Esther,
Ik had de aankondiging al gezien omdat ik een abonnement heb op mededelingen van de overheid. Ik ben weer van verbazing van mijn stoel gevallen. Wat een slecht besluit!
Op de eerste plaats de titel. Verkeersbesluit ten aanzien van het instellen van een geslotenverklaring op basis van een hoogtebeperking – Klipperweg.!
Bedoeld zal zijn een hoogtebeperking van de brug. Die was er al. In de overwegingen gaat het verder alleen maar over het in  stand houden van bestaande situaties. Daar heb je geen besluit voor nodig. In het dictum wordt plotseling gesproken over het intrekken van het besluit van 15 augustus. Dat besluit had overigens ook te maken met de breedte van de rijweg. Aangenomen moet worden dat het onderhavige besluit bedoeld is als rectificatie van het besluit van 15 augustus. Het was handiger geweest als men dit besluit gewoon had ingetrokken. Er verandert immers niks ten opzichte van de situatie voor reparatie brug of is er iets anders aan de hand? Het besluit van 15 augustus roept in ieder geval de nodige vragen op en leidt tot onrust onder de bevolking.
Verder is het besluit weer met niemand, behalve de politie gecommuniceerd. Je zou op zijn minst verwachten dat e.e.a wordt kortgesloten met minimaal belangrijke gebruikers zoals Arriva en Sibelco en uiteraard Rijkswaterstaat, de beheerder van de brug.
Uit de overwegingen blijkt verder dat er sprake is van het slechtere knip- en plak werk. Er wordt bij de overwegingen verwezen naar de herinrichting van de kruising Fregatweg/Hoekerweg. Nog afgezien van het feit dat deze herinrichting geen enkele relatie heeft met Klipperweg of brug, heeft deze reconstructie al lang plaatsgevonden en is de betreffende rotonde al maanden in gebruik.
Ik hoop dat gemeente bij een volgend besluit wat grondiger te werk gaat. Het besluit van 15 augustus was al de 2e grote misser op het gebied van een verkeersbesluit inzake de brug en ook dit besluit verdient niet de schoonheidsprijs.
Met vriendelijke groet,
Han Hamakers

Zaterdag brug open

Het heeft even geduurd maar dan hebben we ook wat (gaan we vanuit). Het geklater van de platen van de brug is dan voorbij en de mensen die over brug gaan, hoeven zich niet meer af te vragen of “hun levensverzekering wel correct is”. Maar dan kunnen we ook weer vooruit kijk en wachten op een nieuwe brug die er in 2024 komt te liggen. We hebben via Pedro Penders een pdf gekregen waar de projecten programma vervanging en renovatie van RWS op staan.

We gaan er ook vanuit dat we goed op de hoogte worden gehouden door RWS.

projecten-programma-vervanging-en-renovatie

Bericht van RWS

Via de website van Rijkswaterstaat zagen we het volgende bericht:

Door de extreem hoge temperaturen vorige week (30) zijn de werkzaamheden aan Brug Itteren achter geraakt op de planning. De verwerkingstemperatuur van de materialen die worden toegepaste moet lager zijn dan 30 graden Celsius om de kwaliteit te kunnen waarborgen en dat was vorige week niet het geval.

De renovatie van Brug Itteren duurt daardoor enkele dagen langer en is naar verwachting afgerond op 9 augustus 2019. De brug over het Julianakanaal in Itteren is sinds 8 juli 2019 voor een periode van 4 weken afgesloten. Dit is nodig om de staalplaatconstructie op de brug te renoveren. Ook fietsers en voetgangers kunnen die weken de brug niet gebruiken.

Verwerkingstemperatuur cementgebonden mortel

Tijdens de renovatie worden de balken van de brug met een cementgebonden mortel ondergoten. Volgens de materiaalspecificatie dient de verwerkingstemperatuur van zowel omgeving als ondergrond voor deze mortel lager te zijn dan 30 graden Celsius om de opgegeven materiaaleigenschappen en kwaliteit te kunnen waarborgen. De temperaturen overdag zijn vorige week echter ver boven de 30 graden uitgekomen.

Er is nog wel getracht de werkzaamheden te verplaatsen naar de vroege ochtend en avonduren aangezien het dan minder warm zou zijn, maar ook toen waren de omgevings- en ondergrondtemperatuur van de brug te hoog. Een alternatieve toepassing die aan de beoogde kwaliteitseisen voldoet was ook niet voorhanden.

Werkzaamheden hervatten

De werkzaamheden konden op maandag 29 juli 2019 worden hervat. De temperaturen waren toen lager dan 30 graden en in tegenstelling tot zaterdag en zondag werd er geen neerslag meer verwacht.

Tot aan het einde van de werkzaamheden zullen de maatregelen van kracht blijven die gepaard gaan met de werkzaamheden aan Brug Itteren, zoals de omleidingsroute voor vrachtauto’s die door het dorp rijden en het parkeerverbod in de Pasestraat.