Informatieavond brug Itteren

Brug Itteren is al jaren onderwerp van gesprek. Komt er nu wel of een nieuwe brug, wanneer wordt het probleem met de rammelende platen opgelost enz. enz. Vragen, vragen maar geen antwoorden. Begin dit jaar kregen we gelukkig te horen dat de knoop was doorgehakt en dat Itteren een nieuwe brug zou krijgen. De vraag is echter alleen wanneer ;ligt die brug er en hoe komt hij er uit te zien. Ook doet de vraag zich voor wat er met de huidige brug gaat gebeuren. De brug heeft immers een monumentale status! Nieuwe vragen dus en wat gebeurt er in de tussentijd. Moeten we leren leven met rammelende platen waardoor je iedere ochtend al om 5 uur wakker gerammeld wordt? Wanneer de wordt de fiets veilige oversteek gerealiseerd?

De Dorpsraad heeft diverse malen aan Rijkswaterstaat en gemeente gevraagd om een toelichting te komen geven. Men was bereid dit te doen en begin september is er zelfs een informatieavond gepland. Deze avond is echter gecancelled omdat er zogenaamd niks niets nieuws te vertellen viel. Dat was een grote teleurstelling want men had op z’n minst kunnen toelichten wat de plannen waren of waarom het allemaal zo lang moest duren. Men was destijds wel bereid een toelichting te geven via een informatiebrief die opgenomen is in de herfsteditie van de Dorpsraad. Tevens gaf men aan alsnog voor het eind van het jaar een informatieavond te organiseren. Rijkswaterstaat en gemeente doen hun belofte gestand en hebben inmiddels een informatieavond gepland. Door middel van een huis aan huis te verspreiden uitnodiging wordt aan de bijeenkomst bekendheid gegeven. Dorpsraad is al in het bezit van de uitnodiging. Onderstaand de uitnodiging (zonder logo Rijkswaterstaat)die binnenkort bij iedereen in Itteren in de bus zal vallen. Ook belangstellenden uit Borgharen en Bunde zijn uiteraard van harte welkom. We hopen natuurlijk op een grote opkomst.

 

Geachte heer, mevrouw,

Rijkwaterstaat en gemeente Maastricht organiseren op woensdag 12 december 2018 een informatieavond. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Locatie:           Brigidahoeve, Brigidastraat 64 in Itteren

Aanvang:         19:00 uur

Einde:              20:30 uur

De drie onderwerpen die deze avond besproken worden, zijn ook in de nieuwsbrief van oktober aan de orde geweest:

  • De laatste stand van zaken m.b.t. de ontlastconstructie op de huidige brug en de geluidshinder die hierbij ontstaat;
  • De laatste stand van zaken m.b.t. de tijdelijke fietsbrug;
  • De laatste stand van zaken m.b.t. de nieuw te bouwen brug.

Na iedere presentatie heeft u gelegenheid tot het stellen van vragen.

Na afloop van de presentaties kunt u het beschikbare kaartmateriaal inzien en zullen er medewerkers van Rijkswaterstaat en gemeente  Maastricht beschikbaar zijn voor het beantwoorden van vragen.

We hopen u woensdag 12 december te kunnen ontmoeten,

Met vriendelijke groet,

 

Menno Kamp

Omgevingsmanager

 

 

Maasroute

Nederland kent een 25 tal zogenaamde LF routes (= lange afstandsfietsroutes). Lange tijd zijn Itteren en Borgharen aangedaan door de LF 3 Maasroute maar als gevolg van de werkzaamheden aan de Grensmaas rondom Geulle, Itteren en Borgharen is de LF 3 route vanuit Maastricht richting noorden (en omgekeerd) verlegd richting Amby (Molenweg), Meerssen, Bunde en Brommelen en verder naar het noorden. De LF3 Maasroute liep van Arnhem naar Maastricht en was met zijn lengte van 250 km een van de langste routes.

Inmiddels zijn de werkzaamheden aan de Grensmaas in Itteren en Borgharen zo goed als afgerond. Geulle is al een tijdje klaar. Tijd om de fietsroute weer eens onder de loep te nemen.

Dorpsraad en Buurtraad hebben daartoe onlangs overleg gevoerd met de coördinator routepunten van de VVV Zuid-Limburg. De coördinator meldde dat de 25 LF routes worden omgeturnd tot 10 sterke (icoon)- themaroutes. De huidige LF3 route is daar een van en deze wordt omgeturnd tot Maasroute. De Maasroute zal binnen Maastricht niet de huidige route van de LF 3 volgen maar zal via Borgharen en Itteren geleid worden. Het nieuwe fietspad tussen “t Brook en Hartelstein zal deel uit gaan maken van deze Maasroute. De Maasroute is de eerste themaroute zodat Borgharen en Itteren ook nog een primeur hebben!

De bordjes met Maasroute zijn begin dit najaar al geplaatst. We hebben daar eerder al aandacht aan besteed. Voorlopig wordt nog niet via Hartelstein gereden maar zodra het fietspad richting Hartelstein en het fietspad aan de westzijde van het kanaal klaar is zal de route daar op aangepast worden. De verwachting is dat de definitieve route met ingang van het fietsseizoen 2019 gereed is.

De Maasroute wordt ook nog een officiële Eurovelo fietsroute (nummer 19 – www.eurovelo.com ).

De Maasroute wordt ook opgenomen in het fietsknooppuntennetwerk. Vanaf centrum Maastricht gaat de Maasfietsroute de volgende knooppunten volgen:

1 – 2 – 79 – 8 – 14 – 15 – 16 – 17 en verder noordwaarts.

Kortom: goed nieuws voor de fietsliefhebbers.

Maar ook aan de wandelaars wordt gedacht. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een loopknooppuntennetwerk. Bij dit netwerk worden ook de nieuwe natuurgebieden rond Borgharen en Itteren betrokken. Dit past dan weer naadloos in de recreatievisie die door Dorpsraad en Buurtraad op dit moment wordt ontwikkeld.

Voor meer info over de fietsroutes in Zuid-Limburg of elders kunnen de sites https://www.nederlandfietsland.nl/fietsroutes/fietsen-in-limburg/zuid-limburg of https://www.vvvzuidlimburg.nl/te-doen-in-zuid-limburg/routes-in-zuid-limburg/detail/maasfietsroute-zuid-limburg/70944/ worden geraadpleegd.

Voorlopig geen oplossing rammelende platen brug Itteren

We zijn al bijna een jaar het probleem van de rammelende platen op de brug van Itteren aan het aankaarten bij Rijkswaterstaat. Tot nu toe zonder enig resultaat. Hadden in eerste instantie alleen de bewoners aan de oostkant van Itteren die het dichtst bij de brug wonen geluidsoverlast, inmiddels kunnen je de rammelende platen in het hele dorp horen. Maar niet alleen inwoners van Itteren ervaren overlast. Inmiddels bereiken ons ook klachten van inwoners van Bunde. De overlast wordt dus steeds erger en er is vooralsnog geen oplossing in zicht. 11 september was een informatieavond gepland over de brug maar deze avond is helaas afgeblazen omdat er in feite niks nieuws te vertellen valt. Rijkswaterstaat wil eind dit jaar alsnog een informatieavond beleggen omdat men denkt dan met concrete info te kunnen komen.

Op een klacht van een inwoner van Bunde reageert Rijkswaterstaat als volgt:

“Wij begrijpen uw frustratie en beseffen dat het antwoord zeer onbevredigend is. In het voorjaar van 2018 zijn wij begonnen met de voorbereidingen voor het herstellen van de ontlastconstructie. Allereerst hebben we onderzoek moeten doen naar de toestand van het brugdek. Nu zijn we volop bezig, met onze huidige onderhoudsaannemer, te komen tot een ontwerp. Vervolgens zullen we de uitvoering goed afstemmen met de omliggende bedrijven, omwonenden en andere weggebruikers. Zodra we weten hoe het ontwerp eruit ziet, hebben we ook meer zicht op de uitvoeringsperiode en de duur van de afsluiting. Zoals eerder gezegd schatten we in dat ontwerp, inkoop en aanbrengen van de ontlastconstructie medio 2019 klaar is. We doen er alles aan om de doorlooptijd te verkorten en mogelijk eerder klaar te zijn. Tot die tijd houden we de brug nauwlettend in gaten om de veiligheid te garanderen. Wekelijks wordt geschouwd (verkeerssituatie algemeen), eens per drie maanden wordt de ontlastconstructie geïnspecteerd en een keer per jaar wordt de onderzijde van de brug geïnspecteerd.”

Hier wordt je dus echt niet vrolijk van. Met medio 2019 lezen wij bouwvak 2019. Aanbrengen nieuwe constructie moet namelijk gebeuren als er vrijwel geen verkeer richting Sibelco is. Dat is dus nog bijna een jaar overlast!. De tijdelijke verkeersveilige fietsbrug staat gepland voor het eerste kwartaal van 2019. Binnenkort start de aanbesteding van het werk zodat de aanleg waarschijnlijk wel binnen de geplande termijn kan plaatsvinden.

Toegankelijkheid kades

Toen de kades waren aangelegd bleek er een grote behoefte te bestaan om over de kades te lopen en zodoende een rondje Itteren te maken. De kades waren echter afgesloten.

De Dorpsraad is destijds in overleg getreden met het Waterschap met als resultaat dat er vergunning is verleend voor het wandelen over de kades met uitzondering van de kades achter Op de Hoogmaas en Op de Bos. Dit in verband met de privacy van aanwonenden.

Niet iedereen is blijkbaar van deze regel op de hoogte zodat er regelmatig mensen gesignaleerd worden die over de betreffende kades lopen om b.v. hun hond uit te laten.

Het Waterschap heeft de regel desgevraagd nog eens bevestigd en zelfs nieuwe sloten aangebracht.

Op de kades achter Op de Hoogmaas en Op de Bos mag dus niet gelopen worden.

Eénrichtingsverkeer Borgharenweg

Op de Borgharenweg is éénrichtingverkeer ingesteld. Wil men in zuidelijke richting richting Noorderbrug dan moet met via de Willem Alexanderweg rijden. We hebben daar nogal wat opmerkingen over gekregen. Men begrijpt de achterliggende gedachte niet en soms wordt zelfs gedacht dat de Dorpsraad dit geregeld heeft. Het verbod werd massaal genegeerd en politie en team handhaving hadden hun handen vol aan het uitschrijven van processen verbaal.

De Dorpsraad heeft contact opgenomen met de gemeente omdat o.i, de bebording onduidelijk was. Bij soortgelijke situaties in andere gemeenten plaatst men een onderbord met de tekst: uitgezonderd fietsers/bromfietsen. Maastricht wijkt daar van af en plaatst een onderbord waarmee opgemerkt wordt dat het eenrichting verkeer allen van toepassing is op vrachtauto’s, auto’s en motoren. Dat is echter niet voor iedereen duidelijk. Inmiddels heeft men naar aanleiding van onze opmerkingen een extra bord geplaatst (zie foto).

Voor alle duidelijkheid nogmaals de aanleiding waarom Dorpsraad Itteren en Buurtnetwerk Borgharen de zeer verkeersonveilige situatie voor fietsers op de Borgharenweg bij de gemeente hebben aangekaart.

Als gevolg van allerlei wegwerkzaamheden in het kader van de Noorderbrug is het verkeer op de Borgharenweg meer dan verdubbeld. Met name de toename van het vrachtverkeer zorgde voor levensgevaarlijke situaties voor fietsers (zie eerder stukje in Dorpsberichten). Deze komen voornamelijk uit Borgharen en Itteren. De aanname was dat dit tijdelijk zo zijn en dat na opening WA-weg de oude situatie zich zou herstellen. Dat was niet het geval. Automobilisten vonden dit toch wel een fijne route. Ook vrachtverkeer bleef via Borgharenweg rijden alhoewel ze daar niks te zoeken hebben (sluipverkeer). Buurtnetwerk Borgharen en Dorpsraad Itteren hebben in eerste instantie Veilig Verkeer Nederland ingeschakeld. Deze instantie constateerde inderdaad gevaarlijke situaties. Met dit rapport zijn we naar de gemeente gestapt. Ook de gemeente erkende de gevaarlijke situaties. Er zijn verschillende oplossingen bekeken. Uiteindelijk heeft de gemeente het besluit genomen tot inrichting eenrichtingverkeer. Wij hebben die bevoegdheid uiteraard niet.

In september hebben we een vervolgoverleg en wordt de hele verkeerssituatie onder de loep genomen. De gemeente zal ook nieuwe tellingen houden.

Mogelijk leidt de aanleg van de rotonde op de Fregatweg tot een ander verkeersbeeld. Het liefst had gemeente een vrijliggend fietspad over het Tregaterrein maar ze hebben de grond nog niet ter beschikking. Binnenkort moet er ook nog een gasleiding verlegd worden. Wellicht wordt Borgharenweg dan in twee richtingen afgesloten.

Wordt dus vervolgd. Door middel van website houden we jullie op de hoogte.

Verkeersonveilige situatie Borgharenweg wordt opgelost

Dorpsraad Itteren heeft met Buurtnetwerk Borgharen diverse malen de zeer onveilige situatie voor fietsers op de Borgharenweg bij de gemeente aangekaart. Hierbij is ook advies gevraagd aan Veilig Verkeer Nederland die ons bij de beoordeling van de situatie ondersteund heeft.

Fietsbrug stuw Borgharen?

Al jaren zijn ideeën om een fietsbrug aan de stuw in Borgharen te hangen zodat er een doortocht kan komen van Itteren via Borgharen en Bosscherveld naar de binnenstad. (Dan hoeven we niet meer langs de vaak gevaarlijke Borgharenweg!) Via D66 raadslid Harald Barendse kregen we de volgende informatie:

Opnieuw vandalisme of diefstal

Dorpsraad Itteren en Buurtnetwerk Borgharen zijn benaderd door Arriva omdat de laatste tijd steeds haltevertrekstaatkastjes verdwijnen. Onduidelijk is of het hier vandalisme betreft of gewoon ordinaire diefstal.

Itteren krijgt nieuwe verkeersbrug,

De kogel is door de kerk. Het zat er langer aan te komen maar het besluit dat Itteren een nieuwe brug zou krijgen hadden we tot onze grote frustratie nog steeds niet zwart op wit. Vandaag is echter een persbericht uitgebracht waarbij niet alleen sprake is van een nieuwe brug maar ook van een (tijdelijke) fietsbrug, een grote voorwaarde van de Dorpsraad.

update rammelende platen op brug Itteren

Het probleem van de rammelende platen hebben we als Dorpsraad al begin oktober aangekaart tijdens het bezoek van de burgemeester, Maar niet alleen Dorpsraad heeft dit aangekaart ook verschillende dorpsgenoten hebben een klacht ingediend en wel rechtstreeks bij Rijkswaterstaat.