Dossiers

Gemeenschapshuis, woningen, Kapelaanstraat 71 – 72A – 73

Officiële beschrijving van de gemeente:

Monumentnummer:    0935/3657
Oorspronkelijke functie:         Voormalig raadhuis, onderwijzerswoning, school en groene kruisgebouw.
Huidige functie:          Woningen en dorpscentrum

Complex van de voormalige lagere school (herbouwd 1921) en onderwijzerswoning c.q voormalig raadhuis uit 1880, gelegen binnen de bebouwde kom van Itteren. De voormalige onderwijzerswoning en de school zijn haaks op elkaar geplaatst, in een L-vorm. De voormalige onderwijzerswoning, die tevens tot 1934 diende als raadhuisje voor het dorp Itteren, is twee bouwlagen hoog en wordt gedekt met een zadeldak met de nok haaks op de Kapelaanstraat. Aan de oostzijde is een éénlaags, oorspronkelijke aanbouw met een zadeldak. Beide daken zijn gedekt met muldenpannen en voorzien van bakgoten met geprofileerde houten gootlijsten.

De woning is opgetrokken in rode baksteen in kruisverband. De voorgevel (noordzijde) is drie traveeën breed, waarvan de middelste is uitgemetseld als een risaliet en bekroond wordt met een flauwe topgevel. Op de linker hoek van de gevel is een gemetselde hoekliseen. Op de begane grond zijn in de middenrisaliet twee toegangen met vernieuwde kunststof deuren. De openingen hebben gemetselde segmentboog- beëindigingen. Links van de risaliet is een venster in een verdiept gevelvlak met een decoratieve gemetselde tandlijst aan de bovenzijde.

De vensteropening heeft een gemetselde segmentboog en een hardstenen onderdorpel. Het raam is vernieuwd. Rechts van de risaliet is een klein (toilet- )venster met een rechte rollaag aan de bovenzijde en een modern raam. Rechts hiervan is een zelfde venster als in de linker travee, eveneens met vernieuwd raam. Op de eerste verdieping zijn in de midden-risaliet twee rondboogvensters, gelegen in een verdiept gevelvlak met een omvattende gemetselde rondboog-beëindiging. De vensters hebben vernieuwde T-ramen en hardstenen onderdorpels. Tussen de vensters, onder de rondboog is een ronde nis met daarin in smeedijzer ‘W’ met een krans en een kroontje, verwijzend naar koningin Wilhelmina, die in het bouwjaar van de school, 1880, geboren werd. Zowel boven de begane grond als de eerste verdieping, zijn er twee gietijzeren schotelankers aangebracht in de risaliet. In de geveltop is een hardstenen jaarsteen met het jaartal ‘1880’. Op de eerste verdieping van de buitenste traveeën is een venster met een gemetselde omlijsting met een verdiept middenvlak. De vensters hebben vernieuwde ramen en een hardstenen onderdorpel die opgenomen is in een travee-brede hardstenen lijst.

Op 18 mei 1879 zijn de eerste documenten gevonden waaruit blijkt dat er plannen waren voor “het bouwen van schoollokaal met onderwijzerswoning, raadhuis, stal, enz.” Uit een rekening van het hertogdom Limburg van 25 november 1880 blijkt dat er via de provincie ƒ 2.921,- werd vrij gemaakt voor het extra bijbouwen van een nieuw schoollokaal met daarbij een onderwijzerswoning. Uiteindelijk is naar aanleiding van de bouwtekening het “proces van aanbesteding” op 24 oktober 1921 ondertekend. Op 13 maart 1924 is een taxatierapport gemaakt waaruit blijkt dat de school toen een waarde had van ƒ 13.600,-. Op 11 juni 1924 was er een openbare vergadering met burgemeester en wethouders van Itteren waarna de overdracht werd vastgesteld op 23 juni 1924. Deze school heette de “Rooms Katholieke Bijzondere school Sint Joseph” en later werd dit de “Sint Josephschool”. In 1983 is er een nieuwe basisschool gebouwd op de hoek van de Sterkenbergweg en de Pater Alexanderstraat genaamd “Op de Sterkenberg”. De naastgelegen kleuterschool ’t Stuifke’ werd afgebroken en de kleuters verhuisden naar “Op de Sterkenberg”. Deze basisschool is helaas in 2013 gesloten. Het pand aan de Kapelaanstraat werd door de gemeente Maastricht verbouwd tot een gemeenschapshuis. Op 24 april 1984 is de “Stichting Dorpscentrum Itteren” opgericht. Deze stichting (zonder winstoogmerk) zorgt tot op de dag van vandaag o.a. voor de exploitatie van het gebouw en “voorziet in de behoefte aan geschikte lokaliteiten voor activiteiten en dienstverlening voor de gemeenschap Itteren”.

Wilt u meer lezen hierover, koop het boek van “Monumenten in Itteren” met veel unieke, historische foto’s via info@itteren.nl.