Dossiers

Picture of Dorpsraad Itteren

Dorpsraad Itteren

Update stand van zaken brug(gen)

Update stand van zaken brug(gen)

Update stand van zaken brug(gen)

Medio april hebben we een korte stand van zaken gegeven met betrekking tot de brug(gen) Itteren. We hebben aangegeven eind mei terug te koppelen wat de overleggen met Rijkswaterstaat, gemeente en Consortium hebben opgeleverd. Belofte maakt schuld. Onderstaand een korte update.

Tijdens de klankbordgroepvergadering cluster Borgharen-Itteren van 18 april 2017 heeft Sander Bastings van de Dorpsraad zijn ongenoegen kenbaar gemaakt over de voortgang en communicatie met betrekking tot de brug Itteren. We worden namelijk al jaren aan het lijntje gehouden, er worden beloften gedaan maar er gebeurt niks. Weliswaar is er in 2015 een variantenstudie gedaan maar hierover heeft geen besluitvorming plaatsgevonden. Het volledige verslag van de klankbordgroepvergadering is te lezen op de site van het Consortium maar gemakshalve is het gedeelte over de bruggen toegevoegd aan dit bericht (onderaan pagina).

Naar aanleiding van de reactie van Sander heeft Koos Jans van de gemeente Maastricht vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat (RWS), Consortium Grensmaas (CG) en Dorpsraad uitgenodigd voor een overleg op 16 mei om de stand van zaken toe te lichten en een vooruitblik te geven over de verdere gang van zaken.

Tot op heden heeft men de aanleg van de fiets/faunabrug en de renovatie/vernieuwing brug Itteren niet van elkaar willen zien. Leuk idee om dat aan elkaar te koppelen. Dat zou efficiency voordelen kunnen opleveren maar in de praktijk leidde dat alleen maar tot vertraging omdat er veel verschillende en tegenstrijdige belangen zijn omdat er veel verschillende partijen betrokken zijn die ook nog eens hun eigen stokpaardjes berijden.

Men heeft daarom nu besloten de twee projecten van elkaar los te koppelen. Er komt nu een twee sporen aanpak. Dat wil zeggen dat men de plannen voor de huidige brug en de fiets/faunabrug gaat ontkoppelen.

Spoor 1. RWS gaat aan de slag met onderzoek naar een voorkeursvariant. Na de zomer wordt er een principebesluit genomen over renoveren huidige brug òf aanleggen nieuwe brug. Als dat besluit er is wordt in Den Haag geprobeerd budget voor de plannen te krijgen.

Als het principebesluit is genomen en als er budget beschikbaar komt, begint het circus pas goed te draaien want dan moeten bestemmingsplannen aangepast worden, enginering opgestart, vergunningen aangevraagd enz., enz, enz. Dit gaat zeker 4 jaar kosten! Voor 2022 ligt er naar verwachting dus geen nieuwe of gerenoveerde brug!

Spoor 2 CG gaat aan de slag met de aanleg van een gecombineerde fiets/faunabrug. Uitvoering als alles meezit start 2019. CG heeft eerdere enginering gestopt vanwege onduidelijkheid van de plannen van RWS. CG moet echter faunabrug aanleggen op basis van contractuele verplichtingen. Men wil dit graag regelen voordat men hier vertrekt.

Iedereen was het er over eens dat er in feite sprake is van een onmogelijke situatie. Aangegeven is dat er in ieder geval z.s.m. overleg moet komen over de veiligheid van de brug voor fietsers e.d. Wellicht dat de regeling van de verkeerslichten nog enigszins geoptimaliseerd kan worden maar daar moeten we ons niet te veel van voorstellen. Koos heeft aangegeven dat over de verkeersveiligheid op korte termijn gesproken zal worden met de verkeerskundigen van de gemeente. Dorpsraad heeft echter nog steeds geen uitnodiging voor een dergelijk overleg ontvangen.

Kortom: wederom teleurstellend. Met name het feit dat RWS nog steeds geen budget heeft geregeld baart ons zorgen. Zonder budget kun je plannen wat je wilt maar zal er niks uitgevoerd worden! Wordt vervolgd.

Uit het verslag van de klankbordgroep Itteren van 18 april 2017

Ontwikkelingen fiets-/fauna-/verkeersbrug Itteren

‘Heel treurig’, zo vat Sander Bastings de ontwikkelingen samen rond de gecombineerde fauna- en fietsbrug in Itteren. In 2013 kondigde toenmalig gedeputeerde Patrick van der Broeck aan dat provincie en Consortium Grensmaas een overeenkomst hadden gesloten die voorzag in de komst van een combineerde fauna- en fietsbrug. Vier jaar en dure onderzoeken verder, is er nog steeds geen concreet plan, zo concludeert Bastings. ,,Dit geklungel is eigenlijk niet meer te tolereren. Het punt is bijna bereikt om andere stappen te ondernemen”, aldus Bastings.

Koos Jans beaamt dat het ‘allemaal veel te lang duurt’. Hij maakt bekend dat er eerder op de dag nieuw overleg is geweest over de kwestie. Rijkswaterstaat gaat nu voor een volledig nieuwe verkeersbrug in Itteren, inclusief een fietspad, ter vervanging van de bestaande brug. In september valt daarover een definitief besluit. Jans kondigt aan dat de omgeving in de loop van mei kan rekenen op een gedetailleerde terugkoppeling. Duidelijk is in elk geval dat de veilige fietsvoorziening voor de inwoners er niet is voor 2019 en volgens Bastings wordt het wellicht wel 2025. Hij pleit voor een tussenoplossing waarbij in elk geval eerder een fietsvoorziening over het Julianakanaal wordt gerealiseerd.

Hermans (Buurtraad Borgharen) hekelt de wijze waarop Rijkswaterstaat communiceert met de inwoners in de brugkwestie maar ook in algemene zin. ,,Het is net een hoge toren waarin je met geen mogelijkheid kunt doordringen. Het is heel bijzonder dat een private partij als Consortium Grensmaas er wel in slaagt om open en goed overleg met de omgeving te voeren.”

Volgens Theo Savelkoul en Saskia Janssen (beiden RWS) is dat overigens geen onwil. Savelkoul: ,,Het heeft te maken met de manier waarop wij georganiseerd zijn.”

Interessant artikel? Deel het!
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email
WhatsApp

Reageren?

Anderen bekeken ook...

Natuur & milieu

De bloembakken hangen

Janneke Maessen heeft eind vorig jaar via de burgerbegroting geld gevraagd om bloembakken aan de lantaarnpalen te laten hangen voor de komende drie jaren. En

Lees verder »