Dorpsraad

Ontstaan:

De Dorpsraad Itteren is een stichting die op 11 mei 1983 bij notariële akte werd opgericht. De bestuurders van het eerste uur waren: Emile Muermans (voorzitter), Léon Timmers (vice-voorzitter), Arthur Habets (secretaris) en Huub Dreuw (penningmeester).

Wat is een buurtplatform?

Een buurtplatform is een door het college van burgemeester en wethouders erkende organisatie van buurtbewoners. Ze fungeren als gesprekspartners voor de gemeente, treden op als behartiger van buurtbelangen, en organiseren projecten op het gebied van de sociale infrastructuur van de buurt, de verbetering van de leefbaarheid en de kwaliteit van het wonen en de woonomgeving, de betrokkenheid van bewoners bij de buurt, de veiligheid en de verbetering van het imago van de buurt. Buurtplatforms moeten erkend en een rechtspersoon zijn.
Bij de erkenning moet het buurtplatform aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Per buurt wordt er maar één bewonersorganisatie erkend.
  • Het doel, de functie, de werkwijze en de verantwoording moet blijken uit een door het buurtplatform opgesteld statuut of reglement.
  • Het buurtplatform moet een legitieme gesprekspartner van het gemeentebestuur zijn ten aanzien van thema’s en gemeentelijke beleidsvoornemens die de buurt aangaan.
  • De financiële administratie van het buurtplatform moet zo zijn ingericht dat een duidelijk inzicht kan worden verkregen in de besteding van de subsidiegelden.

De Dorpsraad nu:

De Dorpsraad bestaande uit een aantal vrijwilligers die iedere maand bij elkaar zitten om bovenstaande te bespreken. Daarnaast zitten leden van de Dorpsraad ook in allerlei (klankbord)groepen waar over Itteren gesproken wordt. De gemeente, het Consortium Grensmaas, de wethouder(s) van Maastricht en ook andere partijen willen graag weten hoe “mensen van Itteren” denken. De Dorpsraad bepaalt niets maar geeft wel haar mening over verschillende zaken. Hierbij proberen we zo goed mogelijk voor de belangen van Itteren op te komen.

Website en Dorpsberichten:

Om zoveel mogelijk kenbaar te maken wat er speelt, brengen we vier keer per jaar de Dorpsberichten (zie linkerkolom) uit waar, naast die zaken van de Dorpsraad, ook verenigingen of partculieren hun bijdrage kunnen aanleveren. Tevens is er nog deze website www.itteren.nl waar regelmatig nieuwsitems op geplaatst worden.

De Dorpsraad bestaat uit:

Voorzitter:
Wim Beijer 06- 216 35 122

Secretaris:
Vacature 
Op de Bannet 8
6223 GE Maastricht
T: 06- 216 35 122

Penningmeester:
John Conings
‭06- 54 77 20 53

En Dorpsraadlid:
Frans Falise 043 – 3648167

IBAN: NL93 RBRB 0979 2525 47
KvK : 41077062

www.itteren.nl
e-mail: info@itteren.nl