Dossiers

Picture of Dorpsraad Itteren

Dorpsraad Itteren

Brug Itteren

Al jarenlang proberen BNW Borgharen, OBI en Dorpsraad Itteren een nieuwe brug te laten realiseren. Hiervoor hebben vertegenwoordigers van die drie geledingen gesprekken gehad met o.a. de wethouder en zijn ambtenaren en de directie van Sibelco. Hierbij staan we schouder aan schouder en willen ons inzetten voor wat betreft ons gezamenlijke doel: een nieuwe brug.

Naar aanleiding van de overlast en de klachten over de brug heeft de Dorpsraad contact gehad met diverse ambtenaren van de gemeente. Het wegdek is immers de verantwoordelijkheid van de gemeente en de brugconstructie van Rijkswaterstaat. De ambtenaar van de gemeente die verantwoordelijk is voor de staat van het wegdek erkende volmondig de problematiek. Hij gaf aan dat de ijzeren constructie waarop het wegdek rust verzakt is waardoor reparaties uiteindelijk zinloos zijn. Het blijkt dat daardoor de eerste plaat (komende vanuit Itteren) los ligt. Hierdoor is de geluidsoverlast en daarmee het onveiligheidsgevoel nog meer toegenomen.  We hebben nog gedacht aan een flexibele rijplaat over de overgang, maar dat is, volgens de ambtenaar vervelend voor de fietsers. Tevens kan het bij nat weer en bevriezing gladheid veroorzaken.

Daarnaast is er gesproken met de gemeentelijke ambtenaar die over verkeer gaat. Ook hij kent de problematiek en heeft dit ook aangekaart bij zijn collega van RWS. Zij hebben eind deze week een afspraak waarbij deze problematiek aan de orde komt. De ambtenaar van de gemeente zal onze grote zorgen overbrengen naar RWS.

Tevens is er nog gesproken met een ambtenaar die o.a. het project “nieuwe brug Itteren” in zijn portefeuille heeft. Die erkent eveneens de problematiek en kon ons mededelen dat op hoog niveau (wethouder Aarts en directeuren van RWS) eind oktober een overleg is waarbij enerzijds gesproken wordt over de toekomst maar anderzijds ook over de huidige stand van zaken. Wethouder Aarts heeft trouwens al middels brieven en mondeling duidelijk aangegeven dat hij het niet accepteert, als er geen nieuwe brug komt.

Daarnaast heeft de Dorpsraad afgelopen week nog een mail gestuurd naar de verantwoordelijke medewerkster van Rijkswaterstaat om duidelijk te maken, welke de problemen er allemaal zijn en de vraag gesteld wat RWS hier verder aan gaat doen.

Voor alle duidelijkheid: diverse jaren geleden is besloten om een nieuwe brug te plaatsen in Itteren. Omdat de laatste tijd de kosten in de bouw behoorlijk gestegen zijn en de eisen om te mogen bouwen aangescherpt, kwam de begroting hiervan dubbel zo hoog uit. Daarop heeft de minister gezegd dat het geld niet beschikbaar is en dat er dus gerenoveerd moet worden. Daarover zijn Kamervragen gesteld maar de minister bleef bij zijn standpunt. Omdat het kabinet gevallen is, zal dit besluit niet op korte termijn gewijzigd worden.

Wat kunnen wij dan doen: het is van belang dat alle partijen weten dat wij de overlast onacceptabel vinden. Uiteraard kunnen we klachten indienen bij de gemeente over het wegdek maar de gemeente wil niets liever dan een oplossing hiervoor. Daarnaast kunnen wij, als bewoners, ook bij Rijkswaterstaat onze ongenoegens kenbaar maken.

Op het achterblad van de Dorpsberichten staat een telefoonnummer 0800-8002 en een mailadres 08008002@rws.nl waar klachten ingediend kunnen worden.

Zodra wij meer informatie hebben, geven wij u dit door.

De Dorpsraad

Interessant artikel? Deel het!
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email
WhatsApp

Reageren?

13 reacties

 1. MKS231004 0083

  Geachte heer/mevrouw Gulikers,

  U heeft een melding gedaan bij Rijkswaterstaat.
  Hartelijk dank hiervoor.

  Uw melding:
  Ik heb een klacht over de brug over het Julianakanaal bij Itteren. De eerste plaat van de staalconstructie, komende vanaf Itteren zakt af. Deze plaat ligt ongeveer 3 centimeter lager. Ook veert de plaat flink naar beneden wanneer er een auto overheen rijdt. Er rijdt hier ook veel zwaar vrachtverkeer, en ik vraag mij af of de constructie dit wel aan kan. Naar mijn inzien is de situatie echt gevaarlijk. De inspectie die Rijkswaterstaat elke vier maanden uitvoert is naar mijn idee niet toereikend. Er wordt dan alleen een bordje met slecht wegdek geplaatst, en er gebeurt verder niks. Ik wil dit graag gemeld hebben, want ik verwacht echt dat het in de toekomst een keer mis zal gaan met de brug. Ik hoor graag wat Rijkswaterstaat gaat doen om de situatie weer veilig te stellen.

  Onze reactie:
  Beste indiener van de vraag, omwonende met zorgen over brug Itteren,

  Afgelopen dagen heeft Rijkswaterstaat veel klachten ontvangen van bewoners van Itteren over de brug over het Julianakanaal. Deze gaan over de frustraties vanwege het feit dat het grootschalig aanpakken van de brug op zich laat wachten. Tevens over de trillende- en geluidoverlast veroorzakende stalen platen waar het verkeer overheen moet rijden. Dit leidt voor zowel vrachtwagens, personenauto’s, fietsers als voetgangers tot een onveilig gevoel. Rijkswaterstaat begrijpt deze gevoelens. De problematiek heeft de volle aandacht.

  Aangezien er diverse meldingen zijn binnenkomen heeft Rijkswaterstaat onderstaande ‘vraag en antwoord’ opgesteld. Deze wordt verstuurd aan alle indieners van vragen over brug Itteren de afgelopen week.

  1. Is brug Itteren (constructief) veilig voor gebruikers?
  De constructieve veiligheid van bruggen heeft prioriteit bij Rijkswaterstaat. Om deze te kunnen blijven garanderen heeft in december 2022 een tweedaagse technische inspectie plaatsgevonden aan zowel de bovenzijde als onderzijde van de brug door een gespecialiseerd bureau. Het actuele beeld van de diverse schades aan de brug zijn vervolgens door hetzelfde bureau gebruikt om de brug te toetsen aan de geldende veiligheidsnormen d.m.v. berekeningen met modellen. Hieruit is gebleken dat de brug op dit moment aan de eisen voldoet en veilig is voor verkeer.
  Om ervoor te zorgen dat de huidige brug (met de tijdelijke maatregelen) ook de komende jaren veilig blijft, zullen wij de daarvoor benodigde maatregelen treffen. Deze worden de komende periode nader uitgewerkt. Bovendien wordt de frequentie van inspecties aan de brug verhoogd.

  2. Zijn de trillende en geluidsoverlast veroorzakende stalen platen veilig?
  Er is een verschil tussen constructieve veiligheid van de brug (bijvoorbeeld instortingsgevaar) en gebruikersveiligheid (bijvoorbeeld een fietser die valt door de ontstane ruimte tussen de platen). De ervaren problemen met de stalen platen vallen onder gebruikersveiligheid.

  Allereerst: Waarom liggen de stalen platen er?
  Bovenop het oorspronkelijke betonnen rijdek van de brug is in 2015 een zogenoemde ‘ontlastconstructie’ geplaatst met o.a. de stalen platen waar het verkeer overheen rijdt. Deze constructie is geplaatst omdat het betonnen rijdek steeds slechter werd en Rijkswaterstaat wil voorkomen dat het dusdanig verslechtert dat er geen verkeer meer over de brug kan. In dat geval moet de brug dicht, en dat zorgt al helemaal voor ongemak. Dit is dus eigenlijk een zogenaamde ‘ontlastconstructie’ die bedoeld is om het rijdek te beschermen (door het gewicht te ‘ontlasten’ van de brug) en is niet bedoeld als versterking van de hoofddraagconstructie van de brug. Desalniettemin zorgt deze constructie er ook voor dat er minder water met dooizout de stalen hoofddraagconstructie bereikt (minder roest). Door de versmalde rijstrook wordt de brug ook minder zwaarbelast.

  De trillende, bewegende en geluid veroorzakende platen die voelbaar zijn bij gebruik van de brug zijn niet van invloed op de constructieve veiligheid van de brug. Wanneer de platen te veel bewegen leidt dit wel tot een onveilige gebruikerssituatie op de brug die opgelost dient te worden.

  3. Kan er iets worden gedaan aan de trillingen en geluidsoverlast?
  Rijkswaterstaat gaat de komende weken onderzoeken hoe deze constructie aangepast kan worden om weer in een stabielere situatie te komen en de geluidsoverlast te verminderen. Het streven is de aanpassing nog voor 1 januari 2024 te realiseren, waar de prioriteit ligt op het oplossen van de extra geluidsoverlast door de bewegende voegovergang en eerste loszittende plaat aan de zijde van Itteren. Tevens verkennen we momenteel of er aanvullende maatregelen mogelijk zijn om de algehele geluidsoverlast te beperken. Ook deze willen we zo snel als mogelijk treffen.

  4. Hoe lang duurt het nog voordat er een structurele oplossing komt?
  Helaas kunnen we daar geen duidelijk antwoord op geven. Op dit moment wordt in detail onderzocht welke maatregelen aan de brug moeten worden getroffen om de brug weer voor meerdere decennia aan alle geldende eisen voor bruggen te laten voldoen zonder beperkende maatregelen (zoals de huidige ontlastconstructies). Ook wordt de mogelijkheid voor een fietspad aan de brug nader uitgewerkt. Om ervoor te zorgen dat Itteren en Sibelco bereikbaar blijven tijdens de realisatiefase wordt ook een tijdelijke brug onderzocht. De uitwerking hiervan zal medio 2024 gereed zijn. Op dat moment kunnen we ook een duidelijker tijdspad schetsen wanneer werkzaamheden gaan starten en wanneer het project gereed is.

  Rijkswaterstaat doet er alles aan om de brug veilig open te houden voor alle weggebruikers. Graag blijven we hierover met u in gesprek door de dorpsraad Itteren actiever te gaan informeren en betrekken.

  Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

  Met vriendelijke groet,

  Landelijke Informatielijn Rijkswaterstaat

  Heeft u een vraag, opmerking, idee of suggestie? Neem dan contact op met ons via onze socialmediakanalen of via ons telefoonnummer. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 07.00 tot 20.00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen van 10.00 tot 18.30. Voor meer informatie over contact kunt op http://www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/contact kijken.

  1. Hallo Paul,
   Dankjewel voor het plaatsen van dit antwoord van Rijkswaterstaat. Als Dorpsraad hebben we ook een dergelijke mail mogen ontvangen waarvan wij binnenkort verslag van zullen doen. Wij als Dorpsraad zijn in ieder geval heel blij dat veel inwoners van Itteren een klacht hebben ingediend.

 2. Wellicht kunnen ze het bedrijf Sibelco erbij betrekken aangezien zij degene zijn die met overvolle vrachtwagens eroverheen denderen.

  1. Hallo Frans,
   Wij, als Dorpsraad hebben samen met Buurtnetwerk Borgharen en OBI een gesprek met de directie van Sibelco gehad en zij willen ook niets liever als een nieuwe brug. Sibelco is bereid om alle medewerking te verlenen hierin. We trekken dan ook samen op met de gemeente Maastricht op, om de beslissing van de minister terug te (laten) draaien.

 3. Gemeld. echter klachten melden.. heeft helaas geen nut aangezien je het standaard antwoord terug krijgt.

  de verkregen info was dan ook al geruime jaren bekend…

  1. Hallo Servé,
   Het ligt eraan welk resultaat je verwacht van RWS. Wij gaan er niet vanuit dat door het indienen van klachten er een nieuwe brug komt. We gaan er wel vanuit dat door het indienen van klachten van RWS verwacht wordt dat ze iedere klager een antwoord moeten geven. Deze klachten zullen uiteindelijk ook bij de verantwoordelijken van RWS komen en daar zal men iets mee moeten. Tevens zal de gemeente MAastricht de verantwoordelijken van RWS hierop aanspreken.
   De info die ze nu krijgen is anders als voorheen met de doorgezakte platen, de grotere geluidsoverlast etc.
   Graag willen we toch de gebruikers van de brug oproepen om, indien zij ook overlast ervaren, een klacht in te dienen bij RWS.

 4. MKS231004 0083

  Geachte heer/mevrouw Gulikers,

  U heeft een melding gedaan bij Rijkswaterstaat.
  Hartelijk dank hiervoor.

  Uw melding
  Ik heb een klacht over de brug over het Julianakanaal bij Itteren. De eerste plaat van de staalconstructie, komende vanaf Itteren zakt af. Deze plaat ligt ongeveer 3 centimeter lager. Ook veert de plaat flink naar beneden wanneer er een auto overheen rijdt. Er rijdt hier ook veel zwaar vrachtverkeer, en ik vraag mij af of de constructie dit wel aan kan. Naar mijn inzien is de situatie echt gevaarlijk. De inspectie die Rijkswaterstaat elke vier maanden uitvoert is naar mijn idee niet toereikend. Er wordt dan alleen een bordje met slecht wegdek geplaatst, en er gebeurt verder niks. Ik wil dit graag gemeld hebben, want ik verwacht echt dat het in de toekomst een keer mis zal gaan met de brug. Ik hoor graag wat Rijkswaterstaat gaat doen om de situatie weer veilig te stellen.

  Ontvangstbevestiging
  Wij hebben uw bericht in goede orde ontvangen. U ontvangt binnen 10 werkdagen een antwoord van ons.
  Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

  Met vriendelijke groet,

  Landelijke Informatielijn Rijkswaterstaat

  Heeft u een vraag, opmerking, idee of suggestie? Neem dan contact op met ons via onze socialmediakanalen of via ons telefoonnummer. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 07.00 tot 20.00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen van 10.00 tot 18.30. Voor meer informatie over contact kunt op http://www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/contact kijken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Anderen bekeken ook...

Natuur & milieu

De bloembakken hangen

Janneke Maessen heeft eind vorig jaar via de burgerbegroting geld gevraagd om bloembakken aan de lantaarnpalen te laten hangen voor de komende drie jaren. En

Lees verder »